DOS komandos

I. Fdisk. Diskiniai kaupikliai gali būti suskirstyti į kelias dalis, iš kurių gali būti įkrautos skirtingos operacinės sistemos. Kiekvienoje iš šių dalių yra vienas arba keli loginiai kaupikliai, kurie DOS terpėje žymimi raidėmis (C:; D:; ir t.t.). Diskinio kaupiklio padalinimui į dalis ir loginius kaupiklius operacinėje sistemoje DOS yra programa Fdisk. Šią programą taip pat galima naudoti informacijos apie diskinio kaupiklio padalinimą į loginius kaupiklius peržiūrai.
Dosinėje eilutėje parašius fdisk komanda į ekraną išvedamas pagrindinis meniu:

Fdisk Options
Current fixed disk drive:
Choise one of the following:

1. Create DOS partition or Logical DOS Drive (sukurti diskinio kaupiklio dalį DOS formate, arba loginį kaupiklį);
2. Set active partition (nurodyti, iš kurios kaupiklio dalies įkraunamas kompiuteris, jį įjungiant, t.y. kuri kaupiklio dalis yra aktyvi);
3. Delete partition or Logical DOS Drive (ištrinti kaupiklio dalį arba loginį kaupiklį);
4. Display partition informacion (išvesti informaciją apie diskinio kaupiklio padalinimą);
5. Change current fixed disk drive (pasirinkti diskini kaupiklį, ši meniu punktas yra kai kompiuteryje yra tik vienas diskinis kaupiklis)

Straipsniai 1 reklama

Enter choice: [ ] (parašome pasirinkto meniu punkto numeri).

Savo pasirinkimą galima atšaukti su ESC.

Jeigu pasirinksite pagrindinio meniu punktą 4, tai į ekraną išvedama lentelė su informacija apie kaupiklio padalinimą. Lentelė sudaryta iš stulpelių. Partition- šiame stulpelyje nurodomos loginio kaupiklio numeris, o jei tai pirminė dalis- taip pat ir jai priskirta raidė; Status- raidė A šiame stulpelyje nurodo, kad eilutėje aprašoma kaupiklio dalis yra aktyvi, t.y. įjungus kompiuterį, iš jos įkraunama operacinė sistema; Type- dalies tipas: ”PRI”- pirminė dalis; “EXT”- išplėstinė dalis; “DOS”- dalis DOS formate; Volume Label- loginio kaupiklio, esančio toje dalyje, žymuo; Mbytes- dalies talpa Mbaitais; System- dalies failų sistemos tipas; Usage- dalies talpos santykis su bendra kaupiklio talpa. Po lentele yra klausimas ar norime peržiūrėti informaciją apie loginius kaupiklius. Jei norime reikia atsakyti (Y) ir Enter, tai į ekraną bus išvesta lentelė su informacija apie toje dalyje esančius loginius kaupiklius.

Kaupiklio dalių arba loginių kaupiklių sukūrimui reikia pasirinkti iš pagrindinio meniu 1 punktą. Jei kompiuteris turi ne vieną kaupiklį, reikia prieš tai pasirinkti atitinkamą kaupiklį, naudojantis 5 meniu punktu. Sužadinus 1 meniu punktą į ekraną išvedamas toks meniu:

1. Create Primary DOS Partition (sukurti pirminę diskinio kaupiklio dalį DOS terpei);
2. Create Extended DOS Partition (skurti išplėstinę diskinio kaupiklio dalį DOS terpei);
3. Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition (sukurti loginius kaupiklius diskinio kaupiklio išplėstinėje dalyje).

Jei nėra sukurta nė viena dalis tai pirmiausia reikia sukurti pirminę DOS dalį. Tai reikia pasirinkti 1 meniu punktą. Paklausiama ar norime sukurti maksimalios apimties kaupiklį tai atsakome (Y) ir apdorojimas bus tuo baigtas. Jei atsakote (N) į ekraną bus išvesta dialogo kortelė su informacija apie DOS pirminės dalies apimtį. Pirmoje eilutėje pateikiama informacija apie bendrą kaupiklio apimtį. Antroje eilutėje galima įvesti skaičių Mbaitais arba procentus, kur nurodome kokio dydžio bus kaupiklis. Spaudžiame Enter ir programa pati sukurs kaupiklio dalį ir grįš prie pagrindinio meniu punkto.

Pasirinkus meniu punktą 2, sukuriama išplėstinė dalis. Ji kuriama kaip ir pirminė. Sukūrus išplėstinę dalį, ją reikia padalinti į loginius kaupiklius. Tai galima padaryti pasirinkus 3 meniu punktą. Po to išvedama tokia lentelė: pirmoje eilutėje pateikiama bendra išplėstinės DOS dalies apimtis; antroje mes vėl galime nurodyti kokio dydžio bus loginis disko dydis; spaudžiame Enter. Sukuriamas loginis kaupiklis, o jei lieka laisvos vietos vėl bus išvesta lentelė.
Jeigu kaupiklyje yra daugiau nei viena dalis, reikia nurodyti, iš kurios įkraunama operacinė sistema. Pasirenkame 2 pagrindinio meniu punktą. Lentelėje įvedame numerį dalies, iš kurios ji bus įkraunama.

Jeigu norite pakeisti diskinio kaupiklio padalinimą į dalis arba išplėstinės dalies padalinimą į loginius kaupiklius, pirmiausia reikia ištrinti kai kurias dalis, ir laisvoje vietoje sukurti naujas dalis. Tam tikslui reikia pasirinkti pagrindinio meniu 3 punktą. Į ekraną bus išvestas meniu:

1. Delete Primary DOS Partition (ištrinti DOS pirminę dalį);
2. Delete Extended DOS Partition ( ištrinti DOS išplėstinę dalį);
3. Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition (ištrinti loginius kaupiklius išplėstinėje DOS dalyje);
4. Delete Non-DOS Partition (ištrinti “non-DOS” kaupiklio dalį).

Norint ištrinti DOS išplėstinę dalį, pirmiausia reikia ištrinti visus joje esančius loginius kaupiklius. Ištrinant kaupiklio dalį, programa išveda lentelę su duomenimis apie kaupiklio padalinimą ir paprašo įvesti ištrinamos dalies numerį. Po to programa perspėja, kad visi toje dalyje esantys duomenys bus sunaikinti. Jei norime tęsti tai atsakome (Y). Taip galima ištrinti bet kokią kaupiklio dalį.

Norint greitai išvesti informacijos apie kaupiklių padalinimą santrauką, galima naudotis komanda- fdisk /status. Bus išvesta informacija stulpeliais. Disk stulpelyje yra fizinio diskinio kaupiklio numeris; Mbytes- kaupiklio talpa Mbaitais; Free- laisvos kiekis kaupiklyje Mbaitais; Usage- jau užimta vieta kaupiklyje procentais. Eilutėse, kurios stulpelyje Disk yra tuščios, yra duomenys apie loginius kaupiklius.

II. Format. Prieš pirmą naudojimą diską ar diskelį reikia formatuoti t.y. paruošti, kad su juo galėtų dirbti DOS programos. Formatuojant pažymimi takeliai ir sektoriai, įrašoma tarnybinė informacija. Šiam tikslui naudojama komanda format, jo sudėtis yra tokia:

Format [kaupiklis]: [parametrai]

Parametrai:
/U- besąlygiškas diskelio formatavimas. Visi diskelyje buvę duomenys bus sunaikinti. Šį parametrą tikslinga naudoti formatuojant naują diskelį;
/Q- greitas diskelio išvalymas netikrinant, ar yra jame sektorių su defektais. Šį režimą reikia naudoti jau suformatuotam diskeliui, kurio būklė yra gera , išvalymui;
/S- diskelis bus paverstas “sisteminiu”, t.y. iš jo bus galima įkrauti operacinę sistemą DOS;
/4-360- Kbaitų talpos diskelio formatavimas diskasukyje, kuris yra skirtas 1,2 Mbaito talpos diskeliams;
/F:[diskelio talpa]- tiesioginis diskelio talpos nurodymas;
/V:[žymė]- nurodoma diskelio žymė (vardas).

Parašius komandą format ekrane užrašomas pranešimas: įdėti diskelį ir paspausti Enter. Jei persigalvojote reikia paspausti Ctrl+C. Formatavimo proceso metu programa nuolat išveda informaciją, kiek procentų diskelio paviršiaus jau suformatuota. Baigus formatavimą, programa išveda pranešimą: formatavimas baigtas. Jei nurodėte /S parametrą ir sisteminiai failai buvo sėkmingai perkelti, tai bus pranešimas: System transferred (sisteminiai failai perkelti). Jeigu komandoje nenurodėte /V parametro, programa paprašys įvesti diskelio žymę arba Enter , jei žymės nereikia.baigus formatavimą išvedama informacija apie diskelį: bendra talpa; bendra sektorių su defektais talpa; kiek yra laisvos vietos.galiausiai klausiama ar bus dar formatuojama.

III. Sys. Ši komanda paverčia nurodytą kaupiklį sisteminiu, perkeldama ten DOS sisteminius failus: IO.SYS, MSDOS. SYS, COMMAND.COM ir DRVSPACE.BIN. šios komandos sudėtis tokia: sys [kelias] [kaupiklis]. Keliu nurodome kur yra sisteminių bylų buvimo vieta, o kaupikliu kur įrašyti.

IV. Diskcopy. Jeigu turime labai svarbią informaciją tai geriausia turėti jo kopiją. Visiška diskelio turinio kopija atliekama su komanda: diskcopy [šaltinis:] [kopija:] [parametrai]. Šaltinis- vardas diskelio, iš kurio bus kopijuojama, kopija- vardas diskelio iš kurį kopijuojama. Parametrai: /V- įjungiamas kopijos diskelio tikrinimo režimas; /1- kopijuojama tik viena diskelio pusė. Kietiesiems diskams ši komanda netinka. Kopijavimo eiga: 1) kompiuteris prašo į diskasukį įdėti šaltinio diskelį ir paspausti Enter; 2) kompiuterio diskelio turinį įrašo į atmintį; 3) prašoma įdėti kopijos diskelį ir paspausti Enter; 4) pranešami kopijavimo rezultatai.

V. Diskcomp. Kai turime du ar kelis vienodus diskelius galima atlikti jų lyginimą su komanda: diskcomp [šaltinis:] [kopija:] [parametrai]. Nesutapus informacijai pranešama apie klaidą. Parametrai: /1-tikrinama tik viena diskelio pusė; /8- lyginami takelių tik pirmieji 8 sektoriai. Lyginimo eiga vyksta taip pat kaip ir kopijavimo.

VI. Dir. Diskinės atminties įrenginio disko turinį ir informaciją apie bylas galima sužinoti su vidine komanda dir, kurios formatas: dir [d:kelias pavadinimas] [/parametrai]. Čia d: vardas disko, kurio turinį norime sužinoti. Papildomos disko turinio pateikimo galimybės nusakomos šiais parametrais: P- informacija ekrane pateikiama puslapiais; W- disko turinys išdėstomas ekrane į penkis stulpelius, nurodant tik bylų pavadinimus; A:atributas- parodomos bylos, turinčios nurodytus atributus (+R- be įrašymo galimybių; -R- galima skaityti ir įrašyti informaciją; +A- suspausta byla; -A- nesuspausta; +H- paslėpta byla; -H- nepaslėpta; +S-sisteminė byla; -S- nesisteminė); O:požymis- surūšiuoja išvedamą informaciją pagal nurodytą požymį (N- vardą; E- išplėtimą; D- sukūrimo datą; S- dydį); S- parodomos katalogų ir pakatalogių turinys; B- ekrane užrašomi tik bylų pavadinimai; L- informacija užrašoma mažosiomis raidėmis.

VII. Type. Tekstų bylų turinį galima pamatyti ekrane su duomenų rašymo komanda:
type [d:keliaspavadinimas].

VIII. Rename. Esamą bylos vardą ar išplėtimą galima pakeisti nauju su pavadinimų formavimo komanda: rename [senas_vardas] [naujas_vardas]. Čia senas_vardas- bylų, kurių vardus ar tipus norime pakeisti, sąrašas; naujas_vardas- naujos bylų specifikacijos. Senajame pavadinime negalima rašyti ? ir * simbolius, o naujajame negalima nurodyti kelio į bylą.

IX. Copy. Viena ar kelios bylos perrašomos į tą patį ar kitą diską tuo pačiu ar kitu pavadinimu su kopijavimo komanda: copy [šaltinis] [kopija]. Šioje komandoje pirmasis parametras yra šaltinis, t.y. byla ar bylų grupė, kurias norime nukopijuoti.jei tarp šaltinio bylų yra “+” ženklas, kopijuojant šios bylos sujungiamos į vieną. Antrasis parametras rodo kokio pavadinimo ir kur bus saugoma nukopijuota šaltinio byla ar bylų grupė. Jeigu nurodyto pavadinimo byla yra diske, kopija sugadins buvusius duomenis. Komandoje copy papildomos kopijavimo sąlygas galima nurodyti su parametrais: /V- tikrinama įrašymo kokybė; /A- kopijuoja tekstų bylą; /B- bylas kopijuoja visiškai.

X. Del. Pagal vartotojo pageidavimą sistema pašalina iš nurodyto disko vieną ar kelias nereikalingas bylas su ištrynimo komanda: del [d:keliaspavadinimas]. Jei prie komandos prirašysim parametrą /P, tai prieš bylų šalinimą klausiama, ar tikrai norime ištrinti. Ši komanda visiškai nurodytų bylų nepašalina, o ištrina tik pirmuosius bylos pavadinimo simbolius . Užimama bylos vieta atlaisvinama kitai bylai. Kol nebus į tą vietą įrašyti kiti duomenys, tol pašalintų bylų informacija nebus pakeista ir sunaikinta.

XI. Undelete. Netyčia ištrintą bylą diske su komanda del galima atkurti su komanda undelete, jeigu šia komanda pasinaudojama iš karto. Komanda užrašoma taip:
undelete [pavadinimas] [parametras] , parametrai: /DT- atkuria bylas, užregistruotas pašalinių bylų registracijos byloje, klausiant apie kiekvieną bylą; /DS- atkuria bylas, užregistruotas kataloge Sentry, klausiant apie kiekvieną bylą; /DOS- bando atkurti tik tas bylas, kurios yra MS DOS kataloge.
undelete [parametrai], parametrai- /LIST- ekrane atspausdinami visų ištrintų bylų pavadinimai be pirmosios raidės; /ALL- atkuria visas bylas be papildomų klausimų; /PURGE disko_vardas- išvalo katalogą Sentry nurodytame įrenginyje.

XII. Move. Bylas iš vieno katalogo į kitą arba iš vieno įrenginio į kitą galima perkelti su komandomis su komandomis copy ir del. Paprasčiau tai galima padaryti su komanda:
Move [t1,t2,…] [tikslas], čia t1, t2, …- perkeliamų bylų adresas, tikslas- naujas bylų adresas. Katalogų perkelti negalima.

XIII. Find. Konkretūs bylos duomenys paieškomi su šia komanda:
Find [/parametrai] “ieškomas tekstas” [pavadinimas]. Ieškomi duomenys apskliaudžiami kabutėmis. Nurodomas tekstas ieškomas tik tekstų bylose. Parametrai: /C- praneša, kiek kartų kartojamas nurodomas tekstas; /I- didžiosios ir mažosios raidės sutapatinamos; /N- prieš kiekvieną teksto eilutę, kurioje yra tekstas, parašomas jos numeris; /V- ekrane surašomos eilutės, kuriose nėra ieškomo teksto.

XIV. Md. Sukuria naują katalogą: md [d:keliaskatalogo_vardas].
Sukuria pakatalogį: mkdir [d:keliaskatalogo_vardas].

XV. Cd. Iškviečia vartotojo nurodytą katalogą ir į jį įeinama. Su komanda cd.. galima grįžti vienu katalogu atgal, t.y. išeiti. Komanda rašoma: cd [d: keliaskatalogo_vardas]. Norint peržiūrėti katalogo turinį kaip ir byloms naudojame komandą dir.

XVI. Move. Pervardina katalogus: move [senas_vardas] [naujas_vardas].

XVII. Tree. Parodo kompiuterio diskinės atminties katalogų struktūrą (medį):
Tree [d:katalogas] [parametrai]; parametrai:/F- parašo kiekviename kataloge esančių bylų pavadinimus; /A- medžiui piešti naudojamas simbolių rinkinys.

XVIII. Rd. Pašalina tuščią katalogą: rd [d:keliaskatalogo_vardas]. Norint pašalinti katalogą su bylomis bei pakatalogiais naudojama komanda: deltree /Y [d:katalogo_vardas] (/Y- prašoma leidimo šalinti). (Vaida Radvilaitė)

Dos konfigūracijos nustatymas
CONFIG.SYS IR AUTOEXEC.BAT failuose

Svarbiausi nustatant DOS konfigūraciją, yra failai CONFIG.SYS ir AUTOEXEC.BAT.
Failas CONFIG.SYS yra tekstinis failas, kuriame yra specialios komandos DOS konfigūracijos nustatymui: įvairių tvarkyklių įkrovimui, DOS sisteminių lentelių apimties nustatymui ir t.t. Kiekviena CONFIG.SYS komanda užrašoma atskiroje eilutėje. Paprastai komandos vykdomos tokia tvarka, kokia jos užrašomos faile.
Komandos atrodo taip: komandos pavadinimas = reikšmė. Be to, faile CONFIG.SYS gali būti tokios eilutės:

• komentarai – eilutės, praleidžiamos pradinio DOS įkrovimo metu. Komentarų eilutės prasideda simboliu “;” arba žodžiu “REM” po kurių seka tarpas;

• blokų antraštės – eilutės, kuriose nurodomas bloko vardas laužtiniuose skliaustuose. Po bloko antraštės seka eilutės su komandomis, priklausančiomis tam blokui. Bloko komandos gali būti vykdomos arba ne. Tai priklauso nuo vartotojo pasirinkimo startiniame meniu.
Failo CONFIG.SYS vykdymas Jei faile CONFIG.SYS nėra blokų tai komandos vykdomos iš eilės, bet jei yra blokų tai vykdomos to bloko komandos kurias pasirinko vartotojas MENIU pagalba, taip pat bloko [COMMON] komandos, kiti blokai praleidžiami kaip komentarai.
Failo CONFIG.SYS komandos

• DEVICE = tvarkiklio failo vardas (parametrai) – tvarkiklio įkrovimas į paprastąją atmintį. (pvz.: device = c:himem.sys /testmem:off)

• DEVICEHIGH = tvarkiklio failo vardas (parametrai) – tvarkiklio įkrovimas į viršutinę atmintį. (pvz.: devicehigh = c:drvspace.sys/move)

• INSTALL = programos adresas (parametrai) rezidentinės programos įdiegimas. (pvz.: install = c:doskey)
Viršutinės atminties ir HMA panaudojimas Failo CONFIG.SYS komanda DOS leidžia viršutine atmintį (UMB) naudoti tvarkikliams ir rezidentinėms programoms, taip pat dalį DOS sisteminių failų perkelti į pirmuosius 64 išplėstinės atminties Kbaitus (HMA).
Vidinių DOS struktūrų apimčių nustatymo komandos

• BUFFERS = buferių skaičius – buferių skaičiaus nustatymas kaupiklio įvedino ir išvedimo operacijoms. (pvz.: Buffers = 8)

• LASTDRIVE = raidė – paskutinės raidės, kuri gali būti kaupiklio vardas, nustatymas. (pvz.: Lastdrive = Z)

• FILES = failų skaičius – maksimalus, vienu metu atidarytų failų, skaičiaus nustatymas. (pvz.: Files = 50)

• FCBS = FCB blokų skaičius – failus valdančių blokų (FCB), kurios DOS gali atidaryti vienu metu, skaičiaus nurodymas. (pvz.: FCBS = 8)

• STACKS = dėklų skaičius, dėklų dydis – dėklų aparatinių pertraukčių apdorojimui skaičius ir dydžio nurodymas. (dauguma naujų kompiuterių sėkmingai veikia nurodžius STACKS = 0, 0)

Įvairių DOS rėžimų įjungimo komandos

• Break = on arba Break = off įjungia arba išjungia DOS programoms klavišų (CTRL) (Break) arba (CTRL) (C) paspaudimo tikrinimo rėžimą vykdant įvedimo ir išvedimo komandas su kaupikliu.

• Country = šalies kodas, kodinis puslapis, visas failo COUNTRY.SYS vardas – laiko, datos ir piniginių sumų vaizdavimas pagal atitinkamoje šalyje priimtas taisykles nustatymas ir t.t.

• Numlock = on arba Numlock = off įjungia arba išjungia skaitmeninės klaviatūros fiksavimą.

DOS pagrindinio įkrovimo metu, baigus vykdyti failą CONFIG.SYS, automatiškai vykdomas komandų failas AUTOEXEC.BAT, jis yra paprastas komandų failas. Paprastai į failą AUTOEXEC.BAT įrašomos rezidentinių ir kitų programų, kurias reikėtų sužadinti kiekvieną kartą įkraunant DOS, sužadinimo komandos. Taip pat komandos DOS aplinkos kintamųjų nustatymui (komanda Set), katalogų, kuriuose ieškoma sužadinamų programų, sąrašo nurodymui (komanda Path), ir DOS kvietimo sudėties nustatymui (komanda Promt).

Katalogų kuriuose ieškoma programų,nurodymas Naudojant DOS komandą PATH, galima nustatyti, kuriuose kataloguose OS ieško vykdomų programų. (Path katalogo pav.; katalogo pav.; … pvz.: Path c:; c:windows; c:dos)
DOS kvietimo sudėties nustatymas Norint pakeisti DOS kvietimo sudėtį (t.y. tekstą, kuris parodo, kad DOS pasiruošusi priimti vartotojo komandas) naudojama komanda Promt (Promt atitinkamos kombinacijos). Komanda Promt $p$g nustato DOS kvietimo sudėtį, kurioje yra informacija apie atverstą katalogą ir “>” pvz.: c:windows>.

Aplinkos kintamųjų nustatymas DOS turi speciali atminties sritį, kuri vadinama aplinkos sritimi. Joje DOS saugo simbolių, kuriuos gali naudoti programos, eilučių rinkinį. Kiekvienos simbolių eilutės sudėtis yra kintamojo vardas = reikšmė. Aplinkos kintamųjų aprašymui naudojama DOS komanda Set. Komandos sudėtis:

Set kintamasis = reikšmė (pvz.: set temp = c:temp nurodo katalogą kuriame dauguma programų susikuria laikinus failus; set blaster = a330 i9 d1 t2 nurodo garso kortos parametrus)

Dar keletas komandų konfigūruojant AUTOEXEC.BAT

CALL komanda iškviečia norima programa skiriasi nuo paprasto programos paleidimo tuo, kad po komandos Call yra toliau vykdomos AUTOEXEC.BAT komandos, paprastai ne. Pvz.: Call c:doskey

Goto šios komandos dėka mes galime nurodyti komandų vykdymą nebūtinai eilės tvarka. Aprašoma Goto žymė. Žymės yra aprašomos taip simbolis “:” ir žymės pavadinimas.

Pvz.: Call c:mouse (čia bus įvykdyta komanda c:mouse bet komanda c:
c
c bus)
Goto praleisti (praleista, nes nurodyta, kad eitu iškart prie žymės “praleisti”)

C:
c
c
:praleisti

REM arba “;” kaip ir CONFIG.SYS reiškia komentarą

@ECHO ON arba @ECHO OFF rodo arba ne komandas ekrane jų vykdymo metu.

PAUSE – komandų vykdymas yra sustabdomas kol nebus paspaustas bet koks klavišas.

MENIU

Faile CONFIG.SYS meniu yra sudaromas kooperuojant blokais įskaitant ir bloką [COMMON] taip pat reikalingos šios komandos: MENUITEM, MENUDEFAULT, MENUCOLOR.

Dabar apie kiekvieną atskirai:

MENUITEM bloko vardas, pranešimas – meniu punkto nustatymas;

MENUDEFAULT bloko vardas, sekundžių skaičius. Nustato kuris blokas ir po kiek sekundžių automatiškai startuos arba pagal nutylėjimą punkto nustatymas paspaudus (Enter).

MENUCOLOR teksto spalva, fono spalva
Paprastai šios komandos užrašomos į bloką vardu MENU

Labai dažnai, jei faile CONFIG.SYS naudojamas meniu, renkantis vieną ar kitą variantą, reikia atlikti tam tikras komandas ir faile AUTOEXEC.BAT. Būtų labai nepatogu, jei faile AUTOEXEC.BAT reikėtų pakartotinai klausti, kokį komandų variantą reikia atlikti. Laimei, be šito galime apsieiti. Komandų bloko, kuris pasirenkamas failo CONFIG.SYS meniu, vardas automatiškai suteikiamas aplinkos kintamajam CONFIG, taigi faile AUTOEXEC.BAT jei reikia, priklausomai nuo šio kintamojo reikšmės galima nurodyti įvairius veiksmus.

REM Tai yra Config.sys faile

[MENU]

MENUITEM = DOS, Darbas DOS
MENUITEM = NC , Darbas NC
MENUITEM = WIN, Windows
MENUCOLOR 15, 0 (nustato teksto ir fono spalvą)
MENUDEFAULT WIN, 10 (nustato, kad po 10 sekundžių arba paspaudus Enter bus paleistas vykdyti “Windows” punktas)

[DOS]
komandos vykdomos DOS terpėje

[NC]
komandos vykdomos NC terpėje

[WIN]
komandos vykdomos WINDOWS terpėje

[COMMON]
komandos vykdomos visada (esant bet kokiai konfigūracijai)

REM Tai yra Autoexec.bat faile
GOTO %CONFIG%

:DOS
komandos vykdomos dirbant DOS terpėje
GOTO Galas

:NC
komandos vykdomos dirbant NC terpėje

GOTO Galas

:WIN
komandos vykdomos dirbant Windows terpėje

: Galas
komandos vykdomos visada (esant bet kokiai konfigūracijai)

Dabar bendras PAVYZDYS:

CONFIG.SYS:

[MENU]
MENUITEM = DOS, Darbas DOS
MENUITEM = NC , Darbas NC
MENUITEM = WIN, Windows
MENUCOLOR 15, 0
MENUDEFAULT WIN, 10
[DOS]
DEVICE = c:doshimem.sys /testmem:on
DEVICE = c:dosemm386.exe
[NC]
DEVICE = c:doshimem.sys /testmem:on
DEVICE = c:dosemm386.exe
DEVICE=C:CDPROVIDE-CDD.SYS /D:MSCD001
[WIN]
DEVICE=C:WIN95setver.exe
[COMMON]
BUFFERS = 10
FILES = 50
LASTDRIVE = K
FCBS = 4, 0
STACKS = 9, 256
DOS = HIGH, UMB

AUTOEXEC.BAT

@Echo OFF
Path c:; c:Dos; c:Windows; c:Nc; c:WindowsCommand
Promt $p$g
GOTO %CONFIG%
:DOS
doskey
smartdrv.exe
MSCDEX.EXE /D:MSCD000 /M:10
GOTO Galas
:NC
smartdrv.exe
mouse.com
nc.exe
MSCDEX.EXE /D:MSCD000 /M:10
GOTO Galas
:WIN
: Galas
SET Temp = C:WindowsTemp
Pause

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *