Statinio statybos pagrindimas

Statinio statybos pagrindimas yra statytojo sumanymo statyti statinį nepriklausomo vertinimo dokumentas, kuris nagrinėja statinio statybos ir jo funkcionavimo pasekmes bei įrodo (ar paneigia), kad statinį statyti yra tikslinga.

Privaloma rengti pagrindimus statyti statinius: 1) kuriuos planuojama įrašyti į valstybės investicijų programą, 2) kurių projektavimo ir statybos darbai finansuojami valstybės biudžeto lėšomis, 3) kurių planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai išsamus vertinimas yra privalomas, 4) jei juose planuojama naudoti ir sandėliuoti sprogiąsias, nuodingąsias, greitai užsiliepsnojančias medžiagas.

Galimybių studija

Galimybių studija – dokumentas, aprašantis numatyto įgyvendinti projekto analizę pagal iš anksto nustatytus kriterijus ir pagrindžiantis optimalaus (geriausio) projekto įgyvendinimo parinkimą.

Investicinis projektas

Investicinis projektas – detalus būsimo projekto įgyvendinimo aprašymas, kuriame išnagrinėjami visi pagrindiniai būsimos veiklos aspektai ir pateikiamas projekto finansinis ir ekonominis pagrindimas bei rizikos įvertinimas.

Investicinis projektas rengiamas siekiant statinio statybos ar būsimos veiklos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų (remiantis valstybės investicijų planavimo metodikos reikalavimais) ar kredito įstaigų (bankų, investicinių bendrovių ir pan.).

Energetinis auditas

Energetinis auditas – techninė ir finansinė pastato, jo išorinių atitvarų, inžinerinių sistemų, pastato eksploatacijos analizė, apimanti: 1) suvartojamų energijos išteklių (kuro) ar galutinės energijos kiekius, jų vartojimo režimus ir struktūrą, 2) visų energijos gamybai, tiekimui ir vartojimui tenkančių išlaidų kiekius, jų struktūrą, tarifus, 3) galimas įdiegti energijos sąnaudų mažinimo bei energijos vadybos gerinimo priemones, bei jų techninį ir ekonominį įvertinimą.

Energetinis auditas (energijos vartojimo auditas) rengiamas siekiant gauti finansinę paramą iš ES struktūrinių fondų, specialių valstybės finansavimo programų, orientuotų į energijos vartojimo efektyvumo didinimą tiek viešajame, tiek būsto sektoriuje.

Statinio projektas

Statinio projektas – nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statyti statinio sprendiniai pagal projekto dalis, skirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma. Sąvoka „statinio projektas“ reiškia statinio techninio projekto ir darbo projekto, statinio techninio darbo projekto ar statinio supaprastinto projekto dokumentų visumą.

UAB „Statybos strategija“ rengia gyvenamosios, viešojo naudojimo, pramonės ir kitos ūkinės veiklos paskirties pastatų, priskiriamų ypatingų statinių kategorijai projektus.

Statinio projektavimo valdymas

Statinio projektavimo valdymas – statinio projektavimo organizavimo būdas, kai projektavimą ir su juo susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus organizuoja statinio projektavimo valdytojas pavedimo sutarties tarp įgaliotojo – statytojo (užsakovo) ir įgaliotinio – statinio projektavimo valdytojo pagrindu.

Statinio projektavimo valdytojas veikia statytojo (užsakovo) vardu ir darbus organizuoja pagal šias statybos techninės veiklos pagrindines sritis: statybinių tyrinėjimų, statinio projektavimo, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto ekspertizės.

Rangos darbų pirkimo dokumentai

Rangos darbų pirkimo dokumentai – perkančiosios organizacijos skelbiami ar pateikiami tiekėjams dokumentai, apibūdinantys perkamus darbus ir pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai bei dokumentų paaiškinimai.

Statinio projekto vykdymo priežiūra

Statinio projekto vykdymo priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota projektuotojo atliekama statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta projekte sukurta statinio architektūra.

Statinio statybos techninė priežiūra

Statinio statybos techninė priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra (nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Views All Time
Views All Time
6937
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!