Bendroji dalis

1. Šios taisyklės reglamentuoja ribotos civilinės apyvartos medžioklinių ginklų įsigijimo, leidimų išdavimo, ginklų registravimo, perregistravimo, laikymo, nešiojimo ir naudojimo tvarką bei privalomus reikalavimus Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems užsieniečiams (toliau vadinama – fiziniai asmenys) bei Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims, pageidaujantiems įsigyti ar valdantiems medžioklinį ribotos civilinės apyvartos ginklą.

2. Medžiokliniai ginklai yra civiliniai ginklai. Jie skirstomi į lygiavamzdžius, graižtvinius ar kombinuotus šaunamuosius ginklus ir nešaunamuosius ginklus (peilius, arbaletus ir kt.).

3. Medžioklinius lygiavamzdžius šautuvus ir nešaunamuosius svaidomuosius ginklus turi teisę įsigyti Lietuvos Respublikos piliečiai, ne jaunesni kaip 18 metų, turintys teisę medžioti ir gavę teritorinio policijos komisariato leidimą, bei Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, kurių įstatuose kaip viena iš veiklos rūšių nurodyta medžioklė ir jos organizavimas.

4. Užsieniečiai, ne jaunesni kaip 18 metų ir nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, turi teisę įsigyti lygiavamzdžius šautuvus.

5. Medžioklinius graižtvinius šautuvus turi teisę įsigyti Lietuvos Respublikos piliečiai, besiverčiantys profesionalia veikla, susijusia su medžiokle, arba turintys ne mažesnį kaip 3 metų medžiotojo stažą, nepadarę teisėtvarkos pažeidimų, susijusių su ginklų ir šaudmenų apyvartos tvarkos pažeidimais, ir gavę Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Policijos departamentas) leidimą įsigyti (sutikimą leisti įsigyti) medžioklinį ginklą, bei Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, kurių įstatuose viena iš veiklos rūšių nurodyta medžioklė ir jos organizavimas.

6. Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, laikydamiesi šiuo nutarimu patvirtintų Ribotos civilinės apyvartos ginklų, kuriuos gali įsigyti ir valdyti juridiniai asmenys, rūšių bei kiekio nustatymo taisyklių, turi teisę įsigyti medžioklinių ginklų ir jų šaudmenų.

7. Draudžiama įsigyti šaudmenų, neatitinkančių turimo medžioklinio šautuvo kalibro.

8. Medžiokliniai ginklai įsigyjami Lietuvos Respublikos ginklų fonde ir įmonėse (parduotuvėse), turinčiose Vidaus reikalų ministerijos išduotas licencijas parduoti šios rūšies ginklus, taip pat gali būti įsigyjami užsienio valstybėse.

9. Leidimas asmeniui įsigyti ar laikyti ir nešioti medžioklinį šaunamąjį, nešaunamąjį svaidomąjį ginklą (toliau vadinama – leidimas įsigyti medžioklinį ginklą, medžioklinių ginklų) suteikia teisę įsigyti ir šaudmenų.

10. Nešaunamuosius medžioklinius ginklus (peilius) gali įsigyti asmenys, turintys teisę medžioti.

Leidimo įsigyti medžioklinį ginklą išdavimas

11. Leidimo įsigyti medžioklinį ginklą išdavimo etapai yra šie:

11.1. dokumentų pateikimas;

11.2. dokumentų ir asmenų patikrinimas;

11.3. sprendimo išduoti ar atsisakyti išduoti leidimą įsigyti medžioklinį ginklą priėmimas;

11.4. papildomų dokumentų (pažymų, patvirtinančių, kad ginklo laikymo sąlygos atitinka nustatytus reikalavimus, kvitų, patvirtinančių, kad sumokėtas žyminis mokestis) pateikimas;

11.5. leidimo įsigyti medžioklinį ginklą išdavimas.

12. Fizinis asmuo, norėdamas pirmą kartą gauti leidimą įsigyti medžioklinį lygiavamzdį šautuvą ar nešaunamąjį svaidomąjį ginklą (arbaletą ar panašiai), teritoriniam policijos komisariatui pateikia:

12.1. prašymą;

12.2. asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę (F 049/a) ir jos kopiją;

12.3. pažymas iš sveikatos priežiūros įstaigų apie tai, kad viename būste su juo gyvenantys vyresni kaip 14 metų asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos, ir šių dokumentų kopijas;

12.4. pasą ir jo lapų, kuriuose įrašyti asmens kodas, duomenys apie paso išdavimą ir registravimą, kopijas;

12.5. galiojantį medžiotojo bilietą;

12.6. užpildytą nustatytos formos anketą.

13. Fizinis asmuo, norėdamas pirmą kartą gauti leidimą įsigyti graižtvinį medžioklinį šautuvą, teritoriniam policijos komisariatui turi pateikti:

13.1. prašymą, kuriame nurodytas medžiotojo stažas;

13.2. asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę (F 049/a) ir jos kopiją;

13.3. pažymas iš sveikatos priežiūros įstaigų apie tai, kad viename būste su juo gyvenantys vyresni kaip 14 metų asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos, ir šių dokumentų kopijas;

13.4. pasą ir jo lapų, kuriuose įrašyti asmens kodas, duomenys apie paso išdavimą ir registravimą, kopijas;

13.5. medžiotojų draugijos ar medžiotojų klubo charakteristiką-rekomendaciją;

13.6. pažymą iš teritorinių aplinkos apsaugos įstaigų, patvirtinančią, kad asmuo nebuvo baustas už medžioklės taisyklių pažeidimus;

13.7. galiojantį medžiotojo bilietą;

13.8. užpildytą nustatytos formos anketą.

14. Leidimas įsigyti medžioklinį ginklą neišduodamas asmenims:

14.1. jaunesniems negu nustatyto amžiaus;

14.2. įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos;

14.3. sergantiems kai kuriomis ligomis ar turintiems fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklu (ligų ir fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklu, sąrašą tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija);

14.4. teistiems už tyčinius nusikaltimus, jeigu teistumas neišnykęs ar nepanaikintas;

14.5. atliekantiems bausmę;

14.6. padariusiems pakartotinai per metus administracinį teisės pažeidimą – nusižengimą viešajai ar valdymo tvarkai;

14.7. neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos;

14.8. nepateikusiems reikiamų dokumentų;

14.9. įrašytiems į profilaktinę ar operatyvinę policijos įskaitą;

14.10. neturintiems tinkamų sąlygų laikyti ginklą;

14.11. gyvenantiems kartu su kitais asmenimis, kuriems pagal šių taisyklių 14.2, 14.4–14.6 ar 14.9 punktų nuostatas leidimas įsigyti medžioklinį ginklą neišduodamas;

14.12. neturintiems medžiotojo bilieto.

15. Leidimas įsigyti medžioklinį ginklą neišduodamas nepaprastosios padėties metu, kitais įstatymų numatytais atvejais.

16. Teritoriniai policijos komisariatai Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka per 30 dienų nuo dokumentų, nurodytų šių taisyklių 12 ar 13 punktuose, gavimo, atlieka fizinio asmens, norinčio gauti leidimą įsigyti medžioklinį ginklą, bei kartu su pareiškėju gyvenančių asmenų tikrinimus.

17. Sprendimą dėl leidimo įsigyti medžioklinį lygiavamzdį šautuvą, nešaunamąjį svaidomąjį ginklą išdavimo priima teritorinio policijos komisariato vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

18. Dokumentus, kurių reikia leidimui įsigyti medžioklinį graižtvinį šautuvą, kartu su policijos komisariato vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinta išvada teritoriniai policijos komisariatai siunčia į Policijos departamentą galutiniam sprendimui priimti.

19. Sprendimą dėl leidimo įsigyti (sutikimo leisti įsigyti) medžioklinį graižtvinį šautuvą išdavimo per 30 dienų nuo dokumentų gavimo priima Policijos departamento generalinis komisaras arba jo įgaliotas asmuo. Apie priimtą sprendimą raštu informuojamas prašymą pateikęs fizinis asmuo.

20. Atsisakymas išduoti leidimą turi būti motyvuotas. Gautas atsisakymas išduoti leidimą įsigyti medžioklinį lygiavamzdį šautuvą ar nešaunamąjį svaidomąjį ginklą per 15 dienų gali būti apskųstas teismui, o atsisakymas išduoti leidimą įsigyti medžioklinį graižtvinį šautuvą gali būti apskųstas Vidaus reikalų ministerijai, taip pat – teismine tvarka.

21. Prieš gaudami leidimą įsigyti ginklą, fiziniai asmenys savo gyvenamojoje vietoje turi sudaryti tinkamas ginklo laikymo sąlygas.

22. Kai asmuo pateikia Policijos departamento generalinio komisaro pasirašytą sutikimą išduoti leidimą įsigyti medžioklinį graižtvinį šautuvą, teritorinio policijos komisariato vadovo pasirašytą sutikimą leisti įsigyti medžioklinį lygiavamzdį šautuvą, nešaunamąjį svaidomąjį ginklą, teritorinis policijos komisariatas per 5 dienas patikrina ginklo laikymo sąlygas pareiškėjo gyvenamojoje vietoje ir jeigu šios sąlygos tenkina Vidaus reikalų ministerijos nustatytus reikalavimus, išduoda jam leidimą įsigyti medžioklinį ginklą. Ginklo laikymo sąlygų tinkamumas gali būti įvertinamas ir atliekant šių taisyklių 16 punkte nustatytus tikrinimus.

23. Teritorinis policijos komisariatas išduoda leidimą įsigyti medžioklinį ginklą, jeigu pareiškėjas ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pranešimo apie priimtą sprendimą gavimo dienos pateikia:

23.1. kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas žyminis mokestis;

23.2. teritorinio policijos komisariato išduotą pažymą, patvirtinančią, kad ginklo ir šaudmenų laikymo sąlygos atitinka nustatytus reikalavimus.

24. Jeigu fizinis asmuo per 5 mėnesius nuo pranešimo apie priimtą sprendimą leisti įsigyti medžioklinį ginklą gavimo dienos nepateikia šių taisyklių 23 punkte nurodytų dokumentų, leidimas įsigyti šį ginklą jam neišduodamas. Pakartotinai prašyti leidimo galima bendra šių taisyklių nustatyta tvarka, praėjus 6 mėnesiams po pranešimo, kad buvo leista įsigyti ginklą, gavimo.

25. Leidimas įsigyti medžioklinį ginklą galioja 6 mėnesius. Pasibaigus šiam terminui, leidimas įsigyti medžioklinį ginklą netenka galios.

26. Leidimas įsigyti medžioklinį ginklą suteikia teisę laikyti ir nešioti šį ginklą 10 dienų iki jo įregistravimo.

27. Fizinis asmuo, turintis teisę laikyti ir nešioti tam tikrą ginklą, norėdamas įsigyti kitą tos rūšies ginklą, policijos įstaigai, išdavusiai leidimą laikyti ir nešioti ginklą, pateikia:

27.1. motyvuotą prašymą;

27.2. leidimą laikyti ir nešioti ginklą;

27.3. galiojantį medžiotojo bilietą;

27.4. kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas žyminis mokestis.

28. Pateikus šių taisyklių 27 punkte nurodytus dokumentus, teritorinis policijos komisariatas išduoda leidimą įsigyti medžioklinį ginklą.

29. Fiziniai asmenys, turintys medžioklinių lygiavamzdžių ar kombinuotų šautuvų, gali įsigyti tam ginklo modeliui pritaikytus keičiamus vamzdžius.

30. Fiziniai asmenys, kuriems suteikta teisė turėti medžioklinį graižtvinį šautuvą, gali įsigyti pritaikytą šaudyti kulkomis gamyklinį graižtvinį vamzdžio įdėklą, kurio ilgis ne mažesnis kaip 450 mm, tinkantį medžiokliniam lygiavamzdžiui ar kombinuotam šautuvui.

31. Fizinis asmuo, norėdamas įsigyti keičiamus vamzdžius, graižtvinį vamzdžio įdėklą, teritoriniam policijos komisariatui, išdavusiam jam leidimą laikyti ir nešioti tam tikros rūšies ginklą, pateikia:

31.1. motyvuotą prašymą;

31.2. teritorinio policijos komisariato išduotą leidimą laikyti ir nešioti tos rūšies ginklą;

31.3. kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas žyminis mokestis.

32. Pateikus dokumentus, teritorinis policijos komisariatas, vadovaudamasis šiomis taisyklėmis, išduoda leidimą įsigyti keičiamus vamzdžius, graižtvinį vamzdžio įdėklą.

33. Juridiniai asmenys, turintys savo medžioklės plotus ar juos nuomojantys ir norintys įsigyti lygiavamzdžių, graižtvinių ar kombinuotų šautuvų, nešaunamųjų svaidomųjų ginklų, teritoriniam policijos komisariatui pateikia:

33.1. paraišką, kurioje turi būti nurodyta norimų įsigyti ginklų rūšis, modelis, kalibras, kiekis, šaudmenų kalibras ir kiekis, taip pat įgalioto pateikti dokumentus asmens vardas ir pavardė;

33.2. dokumentą, patvirtinantį, kad yra paskirtas asmuo, atsakingas už ginklų ir šaudmenų įsigijimą, laikymą bei naudojimą, ir minėto asmens:

33.2.1. privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę (F 049/a) ir jos kopiją;

33.2.2. užpildytą nustatytos formos anketą;

33.3. notariškai patvirtintas juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo ir įstatų kopijas;

33.4. medžioklės plotų nuosavybės ar nuomos teises patvirtinančius dokumentus;

33.5. teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą, patvirtinančią, kad pajamos deklaruotos ir mokesčiai sumokėti; pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki paraiškos gauti leidimą pateikimo;

33.6. ginklų ir šaudmenų laikymo, saugojimo, išdavimo, grąžinimo, apskaitos, naudojimo, nuomos taisykles (instrukciją), kurias tvirtina juridinio asmens vadovas;

33.7. juridinį asmenį kontroliuojančio subjekto tapatybę nustatančius duomenis (užpildytą nustatytos formos anketą). Juridinį asmenį kontroliuojantis subjektas yra fizinis asmuo, kuris, būdamas akcininkas (pajininkas, narys), pats turi daugiau kaip trečdalį visų balsų arba pagal susitarimą su kitais akcininkais (pajininkais, nariais) vienas kontroliuoja daugiau kaip trečdalį visų balsų, arba turi teisę išrinkti (paskirti) daugumą stebėtojų tarybos (valdybos) narių, administracijos vadovą, arba faktiškai kontroliuoja juridinio asmens priimamus sprendimus;

33.8. sveikatos priežiūros įstaigų pažymas, patvirtinančias, kad šių taisyklių 33.7 punkte nurodytas asmuo nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos, ir šių pažymų kopijas.

34. Teritorinis policijos komisariatas Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka per 30 dienų nuo dokumentų, nurodytų šių taisyklių 33 punkte, gavimo, atlieka tikrinimus ir priima sprendimą dėl leidimo įsigyti medžioklinius ginklus išdavimo. Apie priimtą sprendimą raštu informuojamas prašymą pateikęs juridinis asmuo.

35. Leidimai juridiniams asmenims įsigyti medžioklinių ginklų gali būti neišduodami, jeigu:

35.1. asmeniui, kuris paskirtas atsakingu už ginklų įsigijimą, laikymą, naudojimą ir apskaitą, gali būti taikomi Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 19 straipsnio 8 dalies 1–7 ar 9 punktai;

35.2. juridinį asmenį kontroliuojančiam subjektui ar juridinio asmens administracijos vadovui gali būti taikomi Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 19 straipsnio 8 dalies 2, 4–7 ar 9 punktai;

35.3. per metus iki paraiškos pateikimo asmuo, paskirtas atsakingu už ginklų įsigijimą, laikymą, naudojimą ir apskaitą, buvo baustas daugiau kaip du kartus už ginklų apyvartos taisyklių pažeidimus;

35.4. pateikti ne visi reikiami dokumentai arba jie netinkamai įforminti;

35.5. nustatoma, kad leidimui gauti pateikti klaidingi duomenys;

35.6. ginklų ir šaudmenų saugykla neatitinka nustatytų reikalavimų;

35.7. bendras juridinio asmens turimų ir norimų įsigyti ginklų ar šaudmenų kiekis viršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidžiamą juridiniams asmenims didžiausią kiekį.

36. Atsisakymas išduoti leidimą turi būti motyvuotas. Gautas atsisakymas išduoti leidimą per 15 dienų gali būti apskųstas teismine tvarka.

37. Juridinis asmuo, norintis įsigyti medžioklinių ginklų, turi įrengti ginklų saugyklą (pagal Vidaus reikalų ministerijos nustatytus reikalavimus) ir gavęs teritorinio policijos komisariato pranešimą apie priimtą sprendimą leisti įsigyti medžioklinių ginklų ne vėliau kaip per 6 mėnesius pakviesti teritorinio policijos komisariato sudarytą komisiją apžiūrėti ginklų saugyklos.

38. Teritorinio policijos komisariato sudaryta komisija ne vėliau kaip per 10 dienų nuo juridinio asmens prašymo apžiūrėti ginklų saugyklą patikrina, kaip ji įrengta, ir surašo nustatytos formos aktą.

39. Policijos komisariatas leidimą įsigyti medžioklinius ginklus išduoda, jeigu ginklų saugyklos įrengimas atitinka Vidaus reikalų ministerijos nustatytus reikalavimus ir jeigu juridinis asmuo pateikia mokamąjį pavedimą ar kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas žyminis mokestis.

40. Jeigu juridinis asmuo per 6 mėnesius nuo pranešimo apie priimtą sprendimą gavimo dienos nepateikia mokamojo pavedimo ar kvito, patvirtinančio, kad sumokėtas žyminis mokestis, leidimas įsigyti medžioklinių ginklų neišduodamas. Pakartotinai prašyti leidimo galima bendra šių taisyklių nustatyta tvarka.

41. Leidimas įsigyti medžioklinių ginklų galioja 6 mėnesius. Pasibaigus šiam laikui, leidimas netenka galios.

42. Leidimas įsigyti medžioklinį ginklą suteikia teisę laikyti šį ginklą iki jo įregistravimo.

43. Juridiniams asmenims, pageidaujantiems kitą kartą įsigyti medžioklinių ginklų ar šaudmenų, leidimas įsigyti medžioklinių ginklų ar šaudmenų išduodamas, kai teritoriniam policijos komisariatui pateikiama:

43.1. motyvuota paraiška, kurioje nurodoma:

43.1.1. norimų įsigyti ginklų modelis, ginklų ar šaudmenų skaičius, kalibras;

43.1.2. įgalioto pateikti dokumentus ir atsakingo už ginklų įsigijimą, laikymą, saugojimą, apskaitą asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas);

43.2. leidimas laikyti ginklus;

43.3. mokamasis pavedimas ar kvitas, patvirtinantis, kad sumokėtas žyminis mokestis.

44. Atsarginės pagrindinės dalys (vamzdis, spyna, smogiamasis-paleidžiamasis mechanizmas ir panašiai) įsigyjamos medžiokliniams ginklams nustatyta tvarka.

Medžioklinių ginklų registravimas, perregistravimas, leidimo laikyti ir nešioti ir leidimo laikyti šiuos ginklus išdavimas, panaikinimas

45. Fizinis asmuo įsigytą medžioklinį šaunamąjį ar nešaunamąjį svaidomąjį ginklą per 10 dienų privalo įregistruoti teritoriniame policijos komisariate, išdavusiame leidimą įsigyti medžioklinį ginklą. Įregistravus ginklą, išduodamas leidimas jį laikyti ir nešioti.

46. Norėdamas įregistruoti medžioklinį ginklą, fizinis asmuo teritoriniam policijos komisariatui pateikia:

46.1. įsigytą ginklą;

46.2. 2 fotonuotraukas (3×4 cm);

46.3. užpildytą kortelę-prašymą;

46.4. dokumentus, patvirtinančius ginklo įsigijimą bei įvežimą į Lietuvos Respubliką, jeigu jis įsigytas užsienio valstybėje;

46.5. kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas žyminis mokestis už ginklo įregistravimą.

47. Leidime laikyti ir nešioti medžioklinį šaunamąjį ar nešaunamąjį svaidomąjį ginklą nurodomi šie duomenys:

47.1. asmens vardas ir pavardė;

47.2. asmens kodas;

47.3. medžioklinio šaunamojo ar nešaunamojo svaidomojo ginklo rūšis, modelis, kalibras, numeris, gamybos metai;

47.4. leidimo išdavimo ir galiojimo datos.

48. Leidimas laikyti ir nešioti medžioklinį šaunamąjį ar nešaunamąjį svaidomąjį ginklą galioja 3 metus nuo jo išdavimo dienos.

49. Leidimas laikyti ir nešioti medžioklinį ginklą suteikia teisę įsigyti, laikyti bei nešioti ir jo šaudmenis (strėles).

50. Per mėnesį iki leidimo laikyti ir nešioti medžioklinį ginklą galiojimo pabaigos fizinis asmuo, pageidaujantis pratęsti šio leidimo galiojimą (perregistruoti šaunamąjį, nešaunamąjį svaidomąjį ginklą), teritoriniam policijos komisariatui, išdavusiam leidimą laikyti ir nešioti ginklą, pateikia:

50.1. prašymą pratęsti leidimo laikyti ir nešioti medžioklinį ginklą galiojimą;

50.2. ginklą bei leidimą jį laikyti ir nešioti;

50.3. asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę (F 049/a) ir jos kopiją;

50.4. pažymas iš sveikatos priežiūros įstaigų apie tai, kad viename būste su juo gyvenantys vyresni kaip 14 metų asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos, ir šių dokumentų kopijas;

50.5. 2 fotonuotraukas (3×4 cm);

50.6. galiojantį medžiotojo bilietą;

50.7. kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas žyminis mokestis už leidimo laikyti ir nešioti medžioklinį ginklą pratęsimą;

50.8. užpildytą nustatytos formos anketą.

51. Susirgę, išvykę į ilgalaikę komandiruotę ar kitais atvejais fiziniai asmenys, laiku nepateikę šių taisyklių 50 punkte nurodytų dokumentų, privalo prašyme nurodyti priežastį, kodėl laiku nepateikė 50 punkte išvardytų dokumentų, bei pateikti šią priežastį pateisinančius dokumentus.

52. Juridiniai asmenys, įsigiję medžioklinių šautuvų ar nešaunamųjų svaidomųjų ginklų, privalo per 10 dienų juos įregistruoti policijos komisariate, išdavusiame leidimą juos įsigyti. Įregistravus ginklus, išduodamas leidimas juos laikyti.

53. Dėl ginklo įregistravimo policijos komisariatui juridiniai asmenys turi pateikti:

53.1. paraišką, kurioje turi būti nurodyta įsigytų ginklų rūšis, modelis, kalibras, numeris, gamybos metai, gamintojas (firma, valstybė), paskirto atsakingu už ginklus asmens vardas ir pavardė, asmens kodas;

53.2. dokumentus, patvirtinančius ginklo įsigijimą;

53.3. mokamąjį pavedimą ar kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas žyminis mokestis už ginklo registravimą.

54. Leidimuose laikyti medžioklinius šaunamuosius ar nešaunamuosius svaidomuosius ginklus nurodomi šie duomenys:

54.1. juridinio asmens pavadinimas, adresas, kiti rekvizitai;

54.2. medžioklinių šaunamųjų ar nešaunamųjų svaidomųjų ginklų rūšis, modelis, kalibras, numeris, gamybos metai;

54.3. leidimo išdavimo ir galiojimo datos.

55. Leidimas laikyti medžioklinius šaunamuosius ar nešaunamuosius svaidomuosius ginklus galioja 3 metus nuo jo išdavimo dienos.

56. Prieš mėnesį iki leidimo laikyti ginklą galiojimo laiko pabaigos juridinis asmuo, pageidaujantis laikyti ginklą ir norintis pratęsti leidimo galiojimo laiką (perregistruoti šaunamuosius, nešaunamuosius svaidomuosius ginklus), policijos komisariatui, išdavusiam leidimą laikyti ginklus, pateikia:

56.1. paraišką pratęsti leidimo laikyti medžioklinius šaunamuosius, nešaunamuosius svaidomuosius ginklus galiojimo laiką;

56.2. leidimą laikyti medžioklinius šaunamuosius, nešaunamuosius svaidomuosius ginklus;

56.3. įgalioto pateikti dokumentus ir paskirto atsakingu už ginklų įsigijimą, laikymą, saugojimą, apskaitą asmens duomenis (vardą ir pavardę, asmens kodą);

56.4. notariškai patvirtintas juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo ir įstatų kopijas;

56.5. medžioklės plotų nuosavybės ar nuomos teises patvirtinančius dokumentus;

56.6. teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą, patvirtinančią, kad pajamos deklaruotos ir mokesčiai sumokėti; pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki paraiškos pratęsti leidimo laikyti ginklą galiojimo laiką pateikimo;

56.7. mokamąjį pavedimą ar kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas mokestis už medžioklinių ginklų perregistravimą;

56.8. juridinį asmenį kontroliuojančio subjekto ir asmens, nurodyto šių taisyklių 56.3 punkte:

56.8.1. sveikatos priežiūros įstaigų pažymą, patvirtinančią, kad jis nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos, ir šių pažymų kopijas;

56.8.2. užpildytą nustatytos formos anketą.

57. Jeigu fizinis asmuo pateikia visus reikiamus dokumentus ir neturima išankstinių duomenų, dėl kurių leidimas įsigyti medžioklinį ginklą neišduodamas, policijos įstaiga leidimą laikyti ir nešioti medžioklinį ginklą pratęsia per 5 dienas. Jeigu reikia papildomai tikrinti, leidimas laikyti ir nešioti medžioklinį ginklą pratęsiamas arba jį atsisakoma pratęsti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šių taisyklių 50 punkte nurodytų dokumentų pateikimo. Policijos įstaiga fiziniam asmeniui gali nepratęsti arba panaikinti leidimą laikyti ir nešioti medžioklinį ginklą nesibaigus jo galiojimo laikui, jeigu:

57.1. asmuo pažeidė šias taisykles ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius ginklų ir šaudmenų apyvartą;

57.2. asmeniui gali būti pritaikytos šių taisyklių 14.2-14.7, 14.9-14.12 punktų nuostatos;

57.3. asmuo dėl savo nerūpestingumo prarado ginklą.

58. Teritorinis policijos komisariatas juridiniams asmenims gali nepratęsti ar panaikinti leidimą laikyti medžioklinius ginklus nesibaigus jo galiojimo laikui:

58.1. jeigu juridinis asmuo baigia veiklą kaip savarankiškas subjektas;

58.2. šių taisyklių 35 punkte numatytais atvejais.

59. Jeigu prarandamas medžioklinis šaunamasis, nešaunamasis svaidomasis ginklas ar leidimas laikyti ir nešioti šį ginklą (leidimas laikyti ginklą), apie tai nedelsiant turi būti informuojamas teritorinis policijos komisariatas.

60. Praradusiam leidimą laikyti ir nešioti (leidimą laikyti) medžioklinį ginklą ar ginklus fiziniam ar juridiniam asmeniui gali būti išduotas leidimo dublikatas (išduodamas toks pat leidimas, tik šalia leidimo numerio įrašoma raidė “D”).

61. Leidimą praradęs fizinis ar juridinis asmuo turi pateikti policijos įstaigai, kuri buvo išdavusi ankstesnįjį leidimą, prašymą išduoti leidimo dublikatą, pridėdamas dokumentus, patvirtinančius leidimo praradimo faktą ir aplinkybes (jeigu tokie dokumentai yra). Prašyme taip pat turi būti nurodytos leidimo praradimo aplinkybės.

62. Jeigu leidimas laikyti ir nešioti (leidimas laikyti) medžioklinį ginklą ar ginklus nepratęsiamas arba panaikinamas, ginklas (ginklai) ir šaudmenys paimami ir realizuojami Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nustatyta tvarka.

63. Pakeitęs gyvenamąją vietą (apsigyvenęs kitame mieste ar rajone), medžioklinio ginklo savininkas per 10 dienų teritoriniam policijos komisariatui, kuriame įregistruotas ginklas, turi pateikti prašymą išregistruoti ginklą, o jį išregistravęs per 20 dienų turi įregistruoti naujos gyvenamosios vietos teritoriniame policijos komisariate.

64. Kilus įtarimui, kad fizinis asmuo, turintis medžioklinį ginklą, serga kai kuriomis ligomis ar turi fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklais (ligų ir fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklais, sąrašą tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija), policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu asmuo gali būti įpareigotas pasitikrinti sveikatą. Jeigu fizinis asmuo be pateisinamų priežasčių per mėnesį nuo minėto sprendimo priėmimo policijos įstaigai nepateikia naujos asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelės (F 049/a), panaikinamas leidimas laikyti ir nešioti ginklą, ginklas ir šaudmenys paimami ir realizuojami Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nustatyta tvarka.

65. Fiziniai asmenys, kuriems leidimas laikyti ir nešioti medžioklinį ginklą buvo panaikintas už šių taisyklių pažeidimus, gali kreiptis į teritorinį policijos komisariatą (Policijos departamentą), prašydami leidimo įsigyti ginklą praėjus ne mažiau kaip 3 metams nuo leidimo panaikinimo.

Medžioklinio ginklo kortelių išdavimas

66. Teritorinis policijos komisariatas, įregistravęs medžioklinius ginklus ir išdavęs leidimą juos laikyti, Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka juridiniams asmenims išduoda medžioklinio ginklo korteles (vienam ginklui – viena ginklo kortelė). Ginklo kortelių pavyzdžius nustato Policijos departamento generalinis komisaras.

67. Medžioklinio ginklo korteles teritorinis policijos komisariatas išduoda juridiniams asmenims, kai jie Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka pateikia prašymą ir sumoka už paslaugas, susijusias su šių kortelių išdavimu.

Asmenims priklausančių medžioklinių ginklų laikymas, nešiojimas ir naudojimas

68. Fiziniai asmenys medžioklinius šaunamuosius ginklus ir šaudmenis privalo laikyti ir saugoti Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka.

69. Medžiokliniai ginklai nešiojami (pernešami, pervežami) į kitą vietą (ginklo laikymo vietą, šaudyklą ir kitur) neužtaisyti, įdėti į dėklą ar kitą tinkamą daiktą. Šaudmenys negali būti sudėti į ginklo vamzdį ar dėtuvę.

70. Graižtviniai medžiokliniai šautuvai nešiojami be šovinio lizde, su uždaru saugikliu.

71. Turėti ir naudoti nešaunamuosius medžioklinius ginklus (peilius) gali asmenys, turintys teisę medžioti.

72. Nešioti užtaisytus medžioklinius ginklus galima tik Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka.

73. Medžioklei naudojami tik specialiai tam tikslui pagaminti ginklai ir šaudmenys.

74. Draudžiama:

74.1. nešioti medžioklinius ginklus neturint su savimi leidimo laikyti ir nešioti juos;

74.2. nešioti medžioklinius ginklus neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar nuodingųjų medžiagų;

74.3. nešioti neįdėtus į dėklą ar kitą tinkamą daiktą, taip pat užtaisytus medžioklinius ginklus, išskyrus medžioklės metu;

74.4. nešioti parengtą šaudyti (paskutinis ginklo paruošimo šaudyti etapas) medžioklinį ginklą, išskyrus medžioklės metu;

74.5. medžioklinius ginklus ir šaudmenis perduoti kitam asmeniui;

74.6. medžioti koviniais, tarnybiniais, vardiniais ir civiliniais ginklais, naudojamais sportui bei savigynai;

74.7. medžioklėje naudoti automatinius šautuvus (šautuvus, šaudančius serijomis) ir pusiau automatinius šautuvus, kurių dėtuvėse telpa daugiau kaip 5 šoviniai. Pusiau automatinius šautuvus, į kurių dėtuves telpa daugiau kaip 5 šoviniai, galima naudoti medžioklėje, jeigu į jų dėtuves įtaisyti ribotuvai, neleidžiantys panaudoti daugiau kaip 5 šovinius;

74.8. šaudyti iš transporto priemonių;

74.9. medžioti su techniškai netvarkingais ginklais;

74.10. medžiokliniams ginklams pridėti naktinio matymo, šiluminius bei lazerinius taikiklius, duslintuvus (slopintuvus) ar naudoti begarsius šaudmenis.

75. Medžiokliniai šaunamieji ir nešaunamieji svaidomieji ginklai gali būti naudojami sportui (pratyboms), taip pat būtinosios ginties ar būtinojo reikalingumo atvejais savigynai (ginantis nuo užpuolimo arba ginant kitus asmenis ar turtą).

76. Medžioklinis šautuvas ar šaudmenys išbandomi šaudykloje, tire ar medžioklinio šaudymo stende.

Juridiniams asmenims priklausančių medžioklinių ginklų laikymas, nuomojimas, nešiojimas ir naudojimas

77. Medžioklinių ginklų saugojimo ir laikymo sąlygas juridiniams asmenims nustato Vidaus reikalų ministerija.

78. Juridiniai asmenys tik medžioklės sezono metu gali nuomoti medžioklinius ginklus Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams.

79. Medžioklinius ginklus galima išnuomoti tik asmenims, turintiems teisę laikyti ir nešioti tos rūšies medžioklinį ginklą bei pateikusiems šią teisę įrodančius dokumentus, šių dokumentų kopijas ir galiojantį medžiotojo bilietą.

80. Fiziniams asmenims, kuriems išnuomojami medžiokliniai ginklai, turi būti išduodamos nustatytos formos ginklo kortelės; apie ginklų bei ginklo kortelių išdavimą turi būti įrašoma specialiame žurnale.

81. Juridiniai asmenys, norintys išnuomoti asmenims ginklą ilgiau nei 30 dienų bei tais atvejais, kai ginklą norima saugoti asmens gyvenamojoje vietoje, privalo gauti teritorinio policijos komisariato sutikimą. Tam reikia pateikti:

81.1. prašymą leisti išnuomoti konkretų ginklą (nurodant ginklo kortelėje įrašytus duomenis);

81.2. fizinio asmens, kuriam bus nuomojamas ginklas, anketos duomenis;

81.3. fizinio asmens, kuriam bus nuomojamas ginklas, galiojantį medžiotojo bilietą.

82. Teritorinis policijos komisariatas, įvertinęs ginklo laikymo sąlygas, per 10 dienų nuo prašymo gavimo turi priimti sprendimą dėl ginklo nuomojimo.

83. Fizinis asmuo, išsinuomojęs medžioklinį ginklą, jį gali laikyti ir nešioti tik turėdamas:

83.1. dokumentus, patvirtinančius jo teisę laikyti ir nešioti tos rūšies ginklą;

83.2. galiojantį medžiotojo bilietą;

83.3. ginklo kortelę.

84. Fiziniai asmenys, išsinuomoję medžioklinius ginklus, privalo laikytis šių taisyklių 69-76 punktų reikalavimų.

85. Fiziniai asmenys, išsinuomoję medžioklinius ginklus ir laikantys juos gyvenamojoje vietoje, privalo laikytis šių taisyklių 68-76 punktų reikalavimų.

Išlaidų padengimas

86. Už blankų laminavimą, ginklų kortelių išdavimą, ginklų išbandymą (identifikavimą) ir kitas paslaugas fiziniai ir juridiniai asmenys moka Vidaus reikalų ministerijai (teritoriniams policijos komisariatams) pagal Vidaus reikalų ministerijos nustatytus įkainius. Gautos įplaukos apskaitomos ir naudojamos kaip nebiudžetinės lėšos.

Baigiamoji dalis

87. Medžioklinių ginklų įsigijimo, laikymo, nešiojimo bei naudojimo tvarką kontroliuoja Vidaus reikalų ministerija (Policijos departamentas, teritoriniai policijos komisariatai), taip pat kitos institucijos pagal savo kompetenciją.

88. Pareigūnai, įgalioti kontroliuoti ginklų ir šaudmenų apyvartą, turi teisę:

88.1. apžiūrėti ginklus ir jų laikymo bei saugojimo vietas;

88.2. reikalauti, kad fiziniai ir juridiniai asmenys pateiktų dokumentus ir informaciją (raštu bei žodžiu), kurios reikia kontrolei atlikti;

88.3. nustatę pažeidimus, duoti juridiniams ir fiziniams asmenims privalomus nurodymus, kad trūkumai būtų pašalinti;

88.4. imtis kitų priemonių, kurias numato įstatymai bei kiti teisės aktai.

Views All Time
Views All Time
8379
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!