Nuo 2004 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujajam Akcinių bendrovių įstatymui (toliau – ABĮ) išsiplėtė reikalavimai įmonių įstatams, patikslintos akcininkų teisės, iš dalies pakeistos nuostatos, susijusios su bendrovės valdymu, pakeistas nuosavo kapitalo santykio reikalavimas ir kt.

Pasitaiko atvejų, kad neteisingai ir ne laiku tvarkomi akcijų ir akcininkų apskaitos dokumentai. Kai akcininkai tarpusavyje nesutaria, ypač svarbūs tampa dokumentai, susiję su visomis akcijomis, akcininkų pasikeitimu, akcijų įsigijimu, perleidimu, kapitalo didinimu ir kiti panašūs atvejai.

Straipsnyje aptariami nematerialiųjų akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tavrkymo ir materialiųjų akcijų savininkų registravimo ypatumai, atkreipiamas dėmesys į audito reikšmę valdant bendroves, t. y. į tai, kokiose bendrovėse auditas privalomas.

Akcinių bendrovių įstatymas skirtas įmonėms, kurių teisinės formos:

– akcinė bendrovė,

– uždaroji akcinė bendrovė.

ABĮ reglamentuoja:

– steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą, pertvarkymą, atskyrimą, likvidavimą, akcininkų teises ir pareigas, taip pat užsienio bendrovių filialų steigimą ir jų veiklos nutraukimą.

Naujajame ABĮ:

– išplėsti reikalavimai įstatams,

– atsisakyta atskiro bendrovės teisių ir pareigų reglamentavimo,

– patikslintos akcininkų teisės,

– iš dalies pakeistos nuostatos, susijusios su bendrovės valdymu,

– pakeistas nuosavo kapitalo santykio reikalavimas,

– atsisakyta draudimo uždarosioms akcinėms bendrovėms išleisti obligacijas ir supirkti ribotą savo akcijų skaičių,

– pakeistas bendrovės reorganizavimo ir likvidavimo reglamentavimas, numatyta
pertvarkymo procedūra,

– įteisinta bendrovės atskyrimo procedūra,

– papildytas nuostatomis, reglamentuojančiomis užsienio bendrovių filialų veiklą.

Bendrovės – ribotos civilinės atsakomybės privatūs juridiniai asmenys, kurių įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.

Akcinės bendrovės minimalus įstatinis kapitalas – 150 000 Lt, jos akcijos gali būti platinamos ir jomis prekiaujama viešai.

Uždarosios akcinės bendrovės minimalus įstatinis kapitalas – 10 000 Lt, jos akcijos negali būti platinamos ir jomis prekiaujama viešai, joje turi būti mažiau kaip 250 akcininkų. Pavadinime turi būti jos teisinę formą nusakantys žodžiai arba šių žodžių junginiai.

Steigiamos bendrovės akcijos turi būti visiškai apmokėtos per steigimo sutartyje ar steigimo akte nustatytą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo jo sudarymo dienos.

Apmokėti galima piniginiais ir nepiniginiais įnašais. Įsteigimo momentas – įregistravimas Juridinių asmenų registre. Ne vėliau kaip per 7 dienas nuo bendrovės įregistravimo dokumentai turi būti perduoti bendrovės vadovui.

Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų – nematerialiųjų akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir materialių akcijų savininkų registravimo ypatumai.

Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų – nematerialiųjų akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir materialių akcijų savininkų registravimo taisyklės patvirtintos 2004 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1041 „Dėl uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų – nematerialiųjų akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir materialiųjų akcijų savininkų registravimo taisyklių patvirtinimo”. Šių taisyklių tikslas – reglamentuoti uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitą tvarkymo, taip pat akcininkų registravimo, duomenų apie akcininkus ir jų turimas materialiąsias akcijas (akcijų sertifikatus) ir nematerialiąsias akcijas kaupimo tvarką siekiant sudaryti tinkamas sąlygas įgyvendinti bendrovių akcininkų teises.

Vartojamos sąvokos:

Akcijų apskaitos dokumentai – bendrovės, kuri yra išleidusi nematerialiąsias akcijas, akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitos, operacijų akcijomis registravimo žurnalas; bendrovės, kuri yra išleidusi materialiąsias akcijas (akcijų sertifikatus), akcininkų registracijos žurnalas.

Akcijų apskaitos tvarkytojas – akcijas išleidusi ir akcijų apskaitos dokumentus tvarkanti bendrovė ar sąskaitų tvarkytojas, kuriam bendrovė sutartimi perdavė tvarkyti asmeninių vertybinių popierių sąskaitas.

Operacijos akcijomis – sandoriai ir kiti veiksmai, dėl kurių keičiasi akcijų savininkas, jo turimų akcijų skaičius, klasė, mokėjimo už pasirašytą akciją dydis, nustatomi ar atšaukiami disponavimo akcijomis teisės ir kitų akcijų suteikiamų teisių apribojimai.

Nematerialiųjų akcijų apskaita

Akcijų apskaitos tvarkytojas privalo atidaryti asmenines vertybinių popierių sąskaitas kiekvienam akcininkui, įsigijusiam bendrovės, kuri yra išleidusi nematerialiąsias akcijas, nematerialiųjų akcijų ir jų turimas akcijas apskaityti šiose vertybinių popierių sąskaitose. Kiekvienos klasės nematerialios akcijos apskaitomos atskirose sąskaitose.

Nematerialiųjų akcijų perleidimas fiksuojamas dviejose korespondentinėse sąskaitose: asmens, įsigijusio akcijų, sąskaitoje – akcijų įsigijimas, o asmens, perleidusio akcijas, sąskaitoje – akcijų perleidimas. Sąskaitoje turi būti nurodoma:

bendroves pavadinimas, kodas ir buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę,

– pridėtinės vertės mokesčio (toliau vadinama – PVM) mokėtojo kodas, jei bendrovė yra šio mokesčio mokėtoja,

– sąskaitos numeris,

– sąskaitoje – apskaitomų akcijų klasė ir nominali vertė,

– fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir korespondencijos adresas,

– juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir korespondencijos adresas, jei jis nesutampa su buveinės adresu.

Darant kiekvieną atskirą įrašą būtina nurodyti:

* įrašo eiles numeris,
*  įrašo data,
* operacija akcijomis,
* dokumentų, kurią pagrindu padarytas įrašas, pavadinimai, datos, numeriai,
* įgyjamų, perleidžiamų ar anuliuojamų akcijų skaičius,
* sąskaitoje apskaitomų akciją skaičius po įraše fiksuojamos operacijos akcijomis įvykdymo,
* akcijų perleidimo atveju – korespondentinės sąskaitos numeris,
* bendrovės steigimo ar įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais atveju – už akcijas sumokėta suma ir mokėjimo data ar nepiniginio įnašo vertė ir jo perdavimo bendrovei data, visiško akcijų apmokėjimo trūkstama suma ar įneštino nepiniginio įnašo vertė, visiško akcijų apmokėjimo termino pabaiga.
* disponavimo akcijomis teisės ar su akcijomis susijusių teisių apribojimo atveju – informacija apie apribojimus, susijusius su įraše nurodytomis akcijomis,
* su akcijomis susijusių teisių perleidimo atveju – informacija apie teisių, susijusių su įraše nurodytomis akcijomis, perleidimą.

Sąskaitoje gali būti nurodoma ir kita informacija apie akcininką (akcininko sutikimu – jo telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas ir pan.) ir sąskaitoje apskaitomas akcijas.

Akcijų apskaitos tvarkytojas gali papildomai tvarkyti nematerialiąsias akcijas išleidusios bendrovės operacijų akcijomis registravimo žurnalą. Įrašas operacijų akcijomis registravimo žurnale turi būti daromas tą pačią dieną kaip ir įrašas sąskaitoje. Įrašai žurnale turi atitikti įrašus sąskaitose (t. y. sąskaitose užfiksuotas operacijas akcijomis).

(Pabaiga kitame numeryje)

Atestuotos auditorės Algimantos Laskauskienės straipsnis

Views All Time
Views All Time
6701
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!