Straipsniai.lt vertybės

Mūsų siekiai

 • Interneto vartų Straipsniai.lt veiklos tikslai – telkti tautą ir
  stiprinti Lietuvoje tautinėmis vertybėmis bei klasikine dorybių
  tradicija grindžiamą demokratiją, puoselėti atvirą pilietinę visuomenę,
  stiprinti modernią nepriklausomą demokratinę valstybę, skatinti laisva
  iniciatyva ir bendrosios gerovės tikslais grindžiamos šalies ekonomikos
  plėtrą, išsaugoti ir puoselėti lietuvybę bei tradicines Lietuvos kultūros
  vertybes.
 • Mes siekiame puoselėti atvirą, dvasiškai sveiką ir pilietiškai aktyvią
  visuomenę bei savarankiškai mąstančią asmenybę, gaivinti bendruomeniškumą ir
  ugdyti asmeninę atsakomybę, skatinti ir remti visuomeninio gėrio sklaidą.
 • Mes skleidžiame informaciją ir siekiame visuomenės paramos pirmiausia
  tam, kad sustabdytume valdžios sluoksniuose vis labiau bujojančius
  savanaudiškumą, sąžiningumo ir padorumo stoką, paperkamumą ir savivaliavimą,
  toleruojamą ir vykdomą neteisingumą, kurie ardo pačius demokratijos
  pagrindus, sukelia visuomenės nusivylimą, nepasitikėjimą ateitimi, visais ir
  viskuo.
 • Mes įsitikinę, kad ateitis priklauso toms visuomenėms, kurios
  medžiaginės gerovės siekimą derina su dvasinio, intelektinio ir moralinio
  visuomenės pamato puoselėjimu. Siekiamybė, į kurią orientuojamės – tai
  galimybių visuomenė, sudaryta iš laisvų, pasitikinčių savimi ir už save
  atsakingų asmenų. Mūsų tikslas yra sudaryti kiekvienam asmeniui lygias
  galimybes, kad visi galėtų pilnai panaudoti savo potencialą.

Mūsų tikėjimai

 • Svarbiausios vertybės, kuriomis remiasi mūsų pažiūros, yra pats žmogus
  kaip asmuo, jo prigimtinis orumas, laisvė ir atsakomybė, šeima ir
  bendruomenė, pamatinė lygybė, teisingumas ir solidarumas, galiausiai
  valstybė kaip aukščiausia tautos politinio gyvenimo forma. Šios vertybės
  užtikrina asmens prigimtį ir orumą atitinkančio gyvenimo bei visuomeninės
  raiškos pilnatvę.
 • Mes tikime Lietuvos sėkme ir žinome, kad kelias į ją prasideda nuo
  atviro ir išsamaus svarbiausių šių dienų problemų suvokimo bei supratimo,
  kaip jas įveikti. Esame įsitikinę, kad tokiam supratimui reikalingos
  išsamios žinios, pažinimas, kaip analogiškos problemos buvo sprendžiamos
  kituose demokratiškuose kraštuose, ir suvokimas svarbiausiųjų vertybių,
  kuriomis remiantis galima nebeklaidžioti klystkeliais.
 • Mes tikime modernių krikščioniškos demokratijos idėjų svarba Lietuvai:
  būtent šios idėjos ir vertybės pateikia geriausius atsakymus į svarbiausius
  naujo Lietuvos raidos laikotarpio iššūkius.
 • Vertybinis mūsų pagrindas leidžia mums tinkamai pasitikti tiek dabarties
  iššūkius, tiek ateities iššūkius. Mes tikime, kad pagarba tradicijai ir
  krikščioniškosioms vertybėms, tai didžiajai jungčiai su europietiškąja
  civilizacija, yra prielaida išsaugoti ir puoselėti lietuvių tautos tapatybę
  šiandienos nepaprastai judriame ir globalėjančiame pasaulyje.
 • Mes įsitikinę, kad ateitis priklauso toms visuomenėms, kurios
  medžiaginės gerovės siekimą derina su dvasinio, intelektinio ir moralinio
  visuomenės pamato puoselėjimu. Mes siekiame išsaugoti ir sustiprinti
  krikščioniškąsias vertybes liberalioje demokratijoje.

Mūsų principai

Savo pagrindinius laisvės, atsakomybės, prigimtinio orumo, solidarumo ir
teisingumo principus mes išvedame iš bendrųjų krikščioniškų vertybių. Šie
principai tarpusavyje yra neatsiejamai susiję.

Laisvė

Žmonės gimsta laisvi. Žiniasklaida privalo ginti šią laisvę ir užtikrinti, kad
kiekvienas prisiimtų savo atsakomybės dalį visuomenėje. Kiekvieno laisvė
priklauso nuo kitų asmenų laisvės ir yra ja apribota. Krikščioniškoje
visuomenėje laisvas asmenybės vystymasis yra suvokiamas kaip atsakingas
vystymasis bendruomenėje.

Laisvė, nesiejama su atsakomybe, veda į savivalę ir asmenybės savigriovą. Laisvė
taip pat turi padėti kurti, o ne žlugdyti sąlygas, reikalingas klasikinių asmens
dorybių – teisingumo ir išminties, nuosaikumo ir drąsos – ugdymui.

Prigimtinis orumas

Prigimtinis orumas yra neatimama žmogaus asmens ypatybė, kylanti iš
krikščioniškos žmogaus prigimties ir pašaukimo sampratos. Orumas yra ne tik
duotybė, bet ir įpareigojanti siekiamybė bei žmogaus prigimtyje glūdintis
imperatyvas garbingai gyventi ir moraliai elgtis. Viena vertus, iš prigimtinio
orumo kyla nelygstamas žmogaus asmens vertingumas ir deramos pagarbos žmogaus
asmeniui reikalavimas. Antra vertus, orumas yra ir pareiga, reikalaujanti oraus,
moralaus ir garbingo, prigimtinį orumą atitinkančio elgesio, kuris leidžia
žmogui gyventi visavertį gyvenimą.

Solidarumas

Solidarumas yra žmogaus bendruomeninės prigimties išraiška ir kyla iš
krikščioniškojo artimo meilės priesako. Solidarumas yra kiekvieno teisė ir
kiekvieno pareiga. Kiekvienas asmuo savo darbais ir pasiekimais prisideda prie
bendruomenės, kuri yra pajėgi apginti ir paremti savo artimą. Stipri ir solidari
bendruomenė teikia žmonėms saugumą ir priklausymo jausmą, padeda įveikti
elgsenos skurdą, išsaugo ir daro gyvybingas moralines vertybes. Įsipareigojimas
socialiniam saugumui taip pat remiasi į solidarumo principą. Privalu priešintis
veiksniams, ardantiems solidarumą visuomenėje, nes solidarumas – tai mūsų
įsipareigojimas ne tik tautos dabarties ir ateities kartoms, bet ir pasaulio
ateičiai.

Teisingumas

Mes suprantame, kad nei laisvė, nei visuomenės darna neįmanomos be teisingumo.
Tai reiškia, kad teisinėje Lietuvos valstybėje tie patys įstatymai turi būti
taikomi visiems vienodai, kad apsaugotų piliečius nuo atsitiktinumo ir
piktnaudžiavimo. Dar daugiau – įstatymas turi saugoti silpnojo laisvę ir ginti
auką nuo nusikaltėlio. Teisingumas reikalauja kovoti su vystymosi lygybę
pažeidžiančiu skurdu ir socialine atskirtimi. Tačiau mes taip pat suprantame,
kad absoliutus teisingumas, net ir labai stengiantis, yra nepasiekiamas.

Drąsa ir novatoriškumas

Esame įsitikinę, kad kiekviena problema atneša naujas galimybes. Turime ryžto ir
kompetencijos veikti nuolat kintančioje rinkoje, neapibrėžtoje ir dažnai
priešiškoje klientui aplinkoje, kad įgytume pranašumą jo naudai ir sukurtume
klientui pridėtinę vertę. Nebijome sunkių situacijų, ieškome ir randame
geriausius sprendimus.

Puikus darbas ir efektyvumas

Didžiausias motyvacijos šaltinis – pasiekti darbo rezultatai ir efektyvumas.
Keliame sau aukštus profesinius reikalavimus ir jaučiamės atsakingi tiek už savo
asmeninius, tiek ir visos komandos darbą. Visi prasmingi pasiekimai yra
kruopštaus ir į tikslą nukreipto darbo rezultatas.

Darbinga aplinka

Siekiant efektyviai ir rezultatyviai dirbti itin svarbi yra pozityvi darbo
aplinka. Dalijimasis žiniomis bei įgyta patirtimi, diskusijos, galimybių analizė
– svarbūs etapai kasdieniame redakcijos profesionalų darbe, todėl vertiname
pagarba, pasitikėjimu ir bendradarbiavimu grįstus tarpusavio santykius.

Bendradarbiavimas su klientais

Orientacija į klientą yra redakcijos sėkmės garantas. Palaikome glaudų ryšį su
savo klientais, žinome jų poreikius ir tikslus, bendradarbiaujame, kartu
planuojame bei įgyvendiname reklamos verslo strategijas. Dirbame taip, kad
dabartiniai mūsų klientų pasiekimai būtų tik maža dalis to, ką jie pasieks
ateityje.

Komandos vienybė

Esame iniciatyvių žmonių komanda, kurioje darbuotojai gerai pažįsta vienas kitą.
Puikiai žinome kiekvieno stipriąsias puses, todėl tiksliai pasiskirstome darbais
ir operatyviai įgyvendiname projektus. Redakcijoje dirba išsilavinę, plataus
akiračio ir profesinių ambicijų turintys asmenys. Tikime, kad tik dirbdami
kartu, dalindamiesi savo žiniomis ir idėjomis, galime pasiekti geriausių
rezultatų.

Jaunesniųjų kolegų skatinimas

Priimame į savo komandą jaunus žmones, labai juos vertiname ir sudarome sąlygas
profesiniam tobulėjimui. Jiems perduodame vertingą profesinę patirtį bei
rūpinamės jų saviraiška, individualiu profesiniu tobulėjimu bei kompetencija.

Nuolatinis tobulėjimas

Tobulėjame ir mokomės nuolat, kad galėtumėm tinkamai informuoti ir patarti
portalo lankytojams.

Profesinė etika

Žmonių pasitikėjimas įgyjamas ne tik dėl turimų žinių, aukštų pasiekimų, bet
pirmiausia todėl, kad kiekvienas žurnalistas kasdienėje savo veikloje
vadovaujasi moralinėmis ir profesinės etikos vertybėmis.
Straipsniai.lt komandos pagrindiniai principai

 • Pagarba kiekvieno asmens individualumui ir orumui.
 • Nuoširdumas ir paprastumas.
 • Sąžininga konkurencija: siekiame, kad konkurentai, vardan bendrų tikslų
  ir naudos visuomenei, taptų socialiniais partneriais, o ne aršiais priešais.
 • Atvirumas naujiems iššūkiams, lankstumas.
 • Sugebėjimas mokytis iš savo klaidų ir partnerių patirties.
 • Mokėjimas įžvelgti savo silpnybes ir aplinkos grėsmes, o taip pat
  sumaniai pasinaudoti savo galimybėmis bei stiprybėmis.
 • Mes unikalūs, novatoriški ir smalsūs.
 • Mes energingi ir optimistai.
 • Mes pareigingi ir sąžiningi.
 • Mūsų širdyse visada yra viltis ir užuojauta.
 • Mes visada sakome TAIP.
 • Mes jauni ir inteligentiški – darbe ir gyvenime.
 • Mes esame visam pasauliui ir bendraujame kosmopolitiškai.
 • Mes naudojame naujausias technologijas ir įrangą.
 • Mes mokomės ir tobulėjame kiekvieną dieną.
 • Mes vertiname sąžiningą, nuoširdų darbą, skaidrią, į socialiai naudingus
  tikslus bei uždavinius orientuotą veiklą, bet ne juodųjų technologijų
  „gudrybes“, kurios šiandien neretai pasitelkiamos tiek žiniasklaidoje,
  versle, politikoje bei visuomeninėje veikloje.
 • Mes manome, kad padorumas versle yra ta vertybė, nuo kurios priklauso 99
  % verslo sėkmės.
 • Mes manome, kad negalima elgtis su savo klientais taip, kaip nenorėtume,
  kad būtų pasielgta su mumis.
 • Mes manome, kad punktualumas – padorumo sudedamoji dalis ir kad tai
  vienas be kito neįsivaizduojami dalykai.
 • Mes suprantame, kad ne visada pavyksta padaryti tai, ką prisižadėjome,
  bet niekada nesuprasime to, kad nebuvo galima surasti būdų, kaip apie tai
  pranešti.
 • Mes manome, kad savo klaidos pripažinimas – tai ne formali mandagumo
  išraiška, o veiksmas, galintis suteikti klientui pasitenkinimo jausmą.
 • Mes galime vieną straipsnį kurti pusę metų ir patirti didelių nuostolių,
  bet mes tikrai neatiduosime jo publikuoti tol, kol nebūsime įsitikinę, jog
  padarėme viską, kad jis būtų, mūsų manymu, tobulas!
 • Ar žmonėms yra tekę mumis nusivilti? Deja, taip, bet mūsų tikslas
  suvaldyti situacijas taip, kad jie tai pamirštų.
 • Kaip mes renkamės darbuotojus? Mes kalbamės su jais ir, jeigu jų
  požiūris ir vertybės atitinka mūsų požiūrį ir vertybes, mes pasakome:
  „Sutarta!“
 • Mes atsisakome profesionalų, jeigu jie mano, kad visa tai nesvarbu.
 • Mes manome, kad klientas yra visada teisus, bet tai nėra priežastis, kad
  mes pritartume visiems be išimties jo kaprizams.
 • Deklaruodami savo vertybes ir principus, mes turime omenyje ne tik savo
  klientus, portalo lankytojus, bet ir savo darbuotojus!
 • Mūsų pasirinkti principai skatina pozityvią bendrovės veiklą ir
  užtikrina, kad jos rezultatai bus naudingi žmonėms ir visai planetai.
 • Visi mūsų principai pagrįsti svarbiausiomis – amžinosiomis žmogaus
  vertybėmis.


Mūsų politinė tapatybė

 • Mūsų politinė tapatybė remiasi politine valia prisiimti atsakomybę už
  Lietuvos valstybę. Tam mus įpareigoja mūsų istorija ir iš jos kylančios
  bendros vertybės, suguldytos į mūsų šalies Konstituciją. Mūsų politinė
  tapatybė yra apibrėžiama unikalios Lietuvos istorinės patirties su jos
  kovomis už nepriklausomybę ir valstybės išsaugojimą, ir skirtingų pažiūrų
  bei tikėjimų tarpusavio tolerancija.
 • Pasišventimas ir įsipareigojimas valstybingumo idealams būtinas mūsų
  tautos ir pilietinės visuomenės sėkmingai raidai ir egzistencijai. Mes
  tikime, kad tauta yra bendros atsakomybės bendruomenė, atsakomybės už
  praeitį, už dabartį ir už ateities kūrimą bendruomenė. Mes raginsime
  kiekvieną, siejantį savo ateitį su Lietuva, įsipareigoti mūsų šaliai ir jos
  istorijai.
 • Mes visada teigėme ir teigsime, kad patriotizmas, kad ir kokiais
  pavidalais jis reikštųsi – ar tradiciniais būdais, ar šiuolaikiškomis,
  jaunatviškomis formomis, – yra būtina žmogaus kaip piliečio savybė. Tai
  amžinas, neišsenkantis šaltinis, iš kurio valią ir pasiaukojimą sėmėsi ir
  knygnešiai, ir 1918-ųjų savanoriai, ir okupacijos laikotarpio partizanai bei
  disidentai. Mes pabrėžiame, kad nuolatinis, iš kartos į kartą einantis
  laisvės troškimas, pasipriešinimas okupacijai, vergovei, neteisybei yra ypač
  svarbi mūsų visuomenės ir tautos vertybė, kurią imamės sergėti, gaivinti ir
  puoselėti.
 • Esame įsitikinę, kad tikra tautos santarvė ir vienybė gali būti
  pasiekta, kai ji statoma ant teisingumo ir tvirtos moralės pamatų, kai
  darnūs santykiai visuomenėje grindžiami bendrojo gėrio ir socialinės darnos
  tikslais. Esame atviri visiems, kurie išpažįsta asmens orumą, laisvę ir
  atsakomybę bei sutinka su pagrindinėmis mūsų vertybėmis.

Mūsų vizija

 • Mes tikime, kad galime kurti kitokią Lietuvą¸ nei ta, kuri šiandien
  kelia vis daugiau nusivylimo dėl savo politikos nesąžiningumo, krypties ir
  vizijos stygiaus.
 • Esame įsitikinę, kad tik drąsios ir planingos permainos bei susitarimai
  vardan tokių permainų įgyvendinimo gali garantuoti spartų ir tolygų Lietuvos
  vystymąsi. Tikime, kad per artimiausius dešimt metų Lietuvoje galima sukurti
  tikrą europietišką teisingą ir sąžiningą gerovės valstybę.
 • Saugokime lietuvišką tapatybę ir identitetą, drauge drąsiai pasitikdami
  ir globalų pasaulį. Nepainiokime lietuviškos tapatybės su sovietmečio
  palikimu, kuriame vyrauja permainų baimė ir nostalgija praeičiai. Neturime
  būti atsilikęs, pasaulio bijantis rezervatas, iš kurio visi stengiasi
  pabėgti. Turime būti pasaulio atradėjai ir užkariautojai. Lietuva turi
  garsėti pasaulyje naujais Kolumbais, o lietuviai turi būti geriausių
  globalių permainų priešakyje, kartu išsaugant nacionalinį identitetą ir
  žodžio laisvę.
Views All Time
Views All Time
155
Views Today
Views Today
2
0 0
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn