|

Žmonėms reikia elgsenos modelių

Ar Jums kada nors teko girdėti apie Mozę, Jėzų, Konfucijų, Krišną, Budą, Gandį, Motiną Teresę ar Martyną Liuterį Kingą? Tie iš jūsų, kurie gyvena Vakaruose, turbūt be abejonės bus girdėję apie šiuos žmones bei jų darbus. Amžinoje nemirtingumo bei prasmės paieškoje individas neišvengiamai susiduria su įvairaus plauko lyderiais bei herojais, kurie vienaip ar kitaip jau yra spėję pasireikšti pasaulinėje arenoje. žmonių, nepaisant tautybės bei amžiaus, jiems rodoma pagarba skatina daryti vieną išvadą: žmonėms, norintiems peržengti savo ribotos egzistencijos ribas, labai reikia tikėti kažkuo, didesniu už save. Ši tema gali būti pastebėta pasaulio mituose, legendose, pasakojimuose apie herojus, bei idealizavime tų žmonių, kurie savo pasekėjų buvo traktuojami kaip super herojai ar net dievai.

|

Pabėgeliai pasaulyje ir Lietuvoje

Informacija apie pabėgėlius Lietuvos žiniasklaidoje dažnai pateikiama ne visai teisingai ir objektyviai. Rašant apie pabėgėlius, nevengiama negatyvių epitetų, priešiškumo, o neretai ir kaltinimų dėl sunkios Lietuvos ekonominės padėties ir tokių negerovių kaip narkomanija ar nusikalstamumas plitimo. Todėl galima teigti, jog Lietuvos Raudonasis Kryžius (LKR) ir kiti organizatoriai VDU Viešosios komunikacijos magistrantus vedamo seminaro “Pabėgėliai pasaulyje ir Lietuvoje”, vykusio balandžio 11-12 dienomis, dalyviais pasirinko ne atsitiktinai.

|

Islamas – tai Jūsų prigimtinė teisė

Kiekvienas gimsta būdamas “Fitrato” būsenoje (pasiruošęs garbinti Alachą ir tik juo vienu tikėti.). Priimti Islamą nereiškia atsukti nugarą visiems ankstesniems apreiškimams ir pranašams (tebūnie Alacho palaiminimas su jais). Iš tikrųjų tai yra kaip grįžimas į tikrąjį tikėjimą vienu Dievu, kam sutverti mes visi ir esame. Todėl Islamas yra mūsų visų prigimtinė teisė.

|

Permąstant islamą

Nors daugelis musulmonų stengiasi kaltinti Ameriką ir Izraelį visomis musulmonų pasaulio negerovėmis, vis daugiau musulmonų intelektualų ragina imtis naujos ir radikalios savikritikos islamo viduje. Šią nuomonę geriausiai išreiškė Kananas Makiya, knygų Republic of Fear (Baimės respublika, apie Saddamo Husseino Iraką) ir Cruelty and Silence (Žiaurumas ir tyla, galingas protestas prieš arabų intelektualų nedrąsą atkreipti dėmesį į tamsiąją karingų islamiškųjų Artimųjų Rytų pusę) autorius.

|

Islamas – lygybės religija

Islame nėra jokios žmonių diskriminacijos dėl jų spalvos, genties, rasės, tautos ir panašiai.. Taip yra todėl, kad visi žmonės yra kilę iš vieno tėvo ir vienos motinos: Adomo ir Ievos. Islamas moko, kad dorybė yra viso ko pagrindas. Vienoje Šv.Korano eilutėje sakoma, kad “labiausiai gerbiamas pas Alachą yra (tas kuris yra) doriausias”. Šv.Koranas (Al-Chudžarat:13)

|

Žmogaus teisių apskaita

Šalia Palestinos klausimo glūdi kitas rūpestis. Ar islamas savo iš prigimties teokratine esme iš pamatų prieštarauja žmogaus teisėms? Kodėl musulmonų šalys turi tokias apgailėtinas reputacijas žmogaus teisių srityje? Duomenys, kurie tapo prieinami dėka „Freedom House“, organizacijos, kuri tikrina politines ir pilietines teises kiekvienoje pasaulio šalyje, tai patvirtina. Iš 41 šalies, kur bent 70 proc. gyventojų musulmonai, 26 laikomos nelaisvomis, o 13 – iš dalies laisvomis. Tik dvi jų laisvos – turima omenyje tai, kad gina politines ir pilietines laisves, kaip jas apibrėžia Jungtinių Tautų Žmogaus teisių deklaracija.

|

Islamiško mokymo šaltiniai

Islamiškas gyvenimo būdas yra paremtas Šv.Korano ir Hadisų mokymais. Šv.Koranas yra pagrindinis Islamo mokymų ir įstatymų šaltinis. Šv.Koranas yra Alacho žodžiai, apreikšti pranašui Mahometui (tebūna Dievo taika ir palaiminimas su juo) per Angelą Gabrielių. Visas Šv.Koranas buvo apreikštas pranašui Mahometui (tebūnie Alacho taika ir palaiminimas su juo) po dalį per 23 metus, jo pranašavimo laiku. Kai tik viena Šv.Korano dalis būdavo apreikšta, tai pranašo draugai užrašydavo tą dalį į palmės lapą ar pergamentą, kaip pranašo buvo nurodyta. Yra žinoma daugelis atvejų, kai pranašo bendražygiai išmokdavo Šv.Koraną mintinai.

|

Neramumai Palestinoje

Palestinos klausimas taip pat pakurstė islamo karingumo augimą. Įtampos Palestinoje tarp musulmonų ir žydų prasidėjo dar nuo pirmosios žydų imigrantų bangos XIX a. pabaigoje. Arabų nepasitenkinimą padidino britų vyriausybės 1917 m. Balfūro deklaracija, kaip ir Jungtinių Tautų parama žydų valstybei po 30 metų, leidusi 1948 metų gegužę susiformuoti Izraelio valstybei. Penki karai tarp arabų ir žydų nuo Izraelio susikūrimo sudaro kontekstą šiuolaikiniams musulmonų–žydų priešiškumams. Šios įtampos padidėjo su pirmos intifados („sukilimo“) iškilimu 1987 m. ir antrąja intifada 2000-aisiais, nutrūkus deryboms Kemp Deivide tarp Yessero Arafato ir Izraelio ministro pirmininko Ehudo Barako.

|

Musulmonai – nuosaiki tauta

Pagrindinė Islamiško gyvenimo savybė – tai dvasinio ir žemiškojo gyvenimo vienovė. Islamas taipogi nepripažįsta kraštutinumų rituale, gyvenime, bei mokslo atsiskyrime nuo religijos.Kiekvienam musulmonui visi gyvenimo aspektai, ar tai bebūtų dvasiniai, ar materialiniai, valstybiniai ar religiniai, visi yra susiję tarpusavyje, todėl kad viskas priklauso tik Alachui. Islamas duoda atsakymus bei rodo tiesų kelią visose gyvenimo srityse: asmeninėje, socialinėje, moralinėje, vyriausybinėje, politinėje, ekonominėje, dvasinėje, ir t.t. Dėl nuosaikumo ir absoliutaus atsidavimo Dievui, Šv.Koranas vadina musulmonus nuosaikia tauta.

|

Interpretuojant džihadą

Kiekviena diskusija apie islamo karingumą galiausiai nukrypsta į du fundamentalius rūpesčius. Pirma, kiek islamizmas (kuris praktikuojamas prievartai atvirų fundamentalistų musulmonų) įsišaknijęs pranašo Mahometo mokyme ir praktikoje? Ar jis išaukštintų Osamo bin Ladeno poelgį? Antra, ar prievartinius mūsų dienų džihadus sankcionuoja Koranas ir ankstyvų musulmonų vadovų veiksmai? Pats pranašas traukė į daugelį karinių mūšių ir galėjo būti negailestingas priešams, net tiems, kurie užsipuolė jį tik žodžiais. Pradinės jo simpatijos žydams ir krikščionims kaip „Knygos tautoms“ užleido vietą šiurkštesniam elgesiui, kai jie nesilaikė islamo.