Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui (2 Tim 3, 16-17).

Norėdamas apreikšti save, savo tikslus ir kelius, Dievas kalba mums per Šventąją Dvasią. Žmonės labiausiai domisi šiais klausimais:

• Kaip Dievas kalba man?

• Kaip žinoti, kada kalba Dievas?

• Kaip Dievas galėtų būti realesnis ir asmeniškesnis man?

Dievas kalba žmonėms ir Jis gali tai daryti taip, kaip Jam patinka. Jei mylite Jį ir artimai bendraujate su Dievu, jūs atpažinsite Jo balsą, suprasite, kada Jis kalbės jums. Jis pasirūpins, kad jūs tai suprastumėte.

Pažįstant Dievo balsą

Savo ir Jį sekusiųjų santykius Jėzus palygino su piemens ir avių ryšiais. Jis sakė: O kas pro vartus įeina, tas avių ganytojas. Jam sargas atidaro, ir avys klauso jo balso. Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išveda. Išsivaręs savąsias avis, jis eina priešakyje, o avys paskui jį seka, nes pažįsta jo balsą (Jn 10, 2-4). Viskas vyksta būtent taip. Tad kai Dievas kalbės jums, jūs pažinsite Jo balsą ir seksite Jį.

Dievas yra visagalis. Jis gali daryti, ką nori. Remdamiesi Raštu, kaip savo vedliu, žinome, kad kiekvienam asmeniui Dievas gali kalbėti unikaliai. Jo žmonės girdi ir pažįsta Jo balsą.

Mūsų laikais Dievas visų pirma kalba Šventąja Dvasia per Bibliją, maldą, aplinkybes ir bažnyčią. Šiuos keturis būdus sunku išskirti. Kartais Dievas naudoja maldą ir Bibliją drauge. Dažnai aplinkybės, bažnyčia ar kiti tikintieji padės užtvirtinti tai, ką kalba Dievas. Kartais Dievas panaudoja aplinkybes ir bažnyčią, kad padėtų jums pažinti laikus. Na o dabar prisiminkime, kaip Dievas kalba per Bibliją.

Biblija yra Dievo žodis

Biblijoje užrašytas tobulas Dievo apsireiškimas žmonijai. Čia aprašyti Dievo ir žmonių santykiai bei Jo žodžiai jiems. Visų pirma, Dievas jums kalba per Bibliją. Ar esate kada nors tai patyrę: skaitai Bibliją ir staiga naujai supranti kokią nors jos pastraipą? Taip kalba Dievas!

Žmogus negali suprasti dvasinių tiesų, jeigu Šventoji Dvasia jam to neapreiškia. Šventoji Dvasia ir yra tiesos Dvasia (Jn 14, 17). Kai pradedi suprasti dvasinę kokios nors Šventojo Rašto vietos reikšmę ir suvoki, kaip tai pritaikyti, tai reiškia, kad tavy darbuojasi Dievo Dvasia. Tai neveda į netikėtą susidūrimą su Dievu, tai yra susidūrimas su Dievu. Kai Dievas kalba tau per Bibliją, Jis labai asmeniškai ir tikrai su tavimi bendrauja.

Apreikšdama dvasinę Dievo žodžio tiesą, Šventoji Dvasia asmeniškai darbuojasi ir keičia tavo gyvenimą. Tai yra susitikimas su Dievu. Taigi viskas vyksta taip: tu skaitai Dievo žodį – Bibliją ir tiesos Dvasia atskleidžia tau Dievo žodžio tiesą. Tada tu taikai tai savo gyvenime, taip paklusdamas Jam. Taip Dievas veikia tavyje ir per tave, siekdamas įgyvendinti savo tikslus.

Dvasia naudoja Dievo žodį (Dvasios kalaviją – Ef 6, 17), kad apreikštų Dievą bei Jo tikslus ir vestų mus Dievo keliais. Mes patys negalime suprasti Dievo tiesų, nes dvasinis žmogus gali spręsti apie viską, bet niekas negali spręsti apie jį (1 Kor 2, 15).  Be Dievo Dvasios pagalbos Dievo keliai ir viskas, kas dieviška, mums atrodo kvailystė (1 Kor 2, 14), bet Dvasiai padedant mes viską suprantame (1 Kor 2, 15).

Taigi, dvasinių tiesų suvokimas neveda į susitikimą su Dievu, tai ir yra susitikimas su Juo. Tu negali suprasti Dievo tikslų ir kelių, kol Dievo Dvasia tavęs nepamokys. Jeigu tau skaitant Šventąjį Raštą Dievas apreiškia kokią dvasinę tiesą, vadinasi, tu patyrei Dievą, veikiantį tavyje!

Kaip reaguoji į tiesą

Rašto skaitymas man yra jaudinantis laukimo laikas. Dievo Dvasia žino Dievo mintis. Ji žino, ką Dievas pasiruošęs daryti mano gyvenime. Dievo Dvasia padeda man suprasti Dievą ir Jo tikslus bei kelius. Žiūriu į tai labai rimtai. Štai ką darau, kai Dievas savo žodyje man apreiškia tiesą: aš užsirašau tą Šventojo Rašto eilutę ar pastraipą ir ją apmąstau. Bandau įsigilinti į tų eilučių prasmę. Stengiuosi pakeisti savo gyvenimą, kad derėtų prie tos tiesos ir prie Dievo planų. Sutinku su Dievu ir stengiuosi elgtis taip, kad netrukdyčiau, bet, priešingai, leisčiau Dievui veikti taip, kaip Jis ir apreiškė. Tada budžiu, stebėdamas, kaip Dievas naudoja tą tiesą mano gyvenime.

Kai Dievas jums apreiškia savo tiesas, padeda jums naujai atrasti Jį ir skaitant Šventąjį Raštą pažinti Jo kelius, galite pasekti mano pavyzdžiu:

• užsirašykite tą eilutę ar kelias į užrašų knygutę ar dienoraštį;

• apmąstykite jas;

• patyrinėkite, kad išsiaiškintumėte jų reikšmę. Ką jomis Dievas apreiškia apie save, savo tikslus ar savo kelius?

• Pagalvokite, kokių pasikeitimų gyvenime, šeimoje, bažnyčioje ar darbe jums reikia. Dievas galėtų darbuotis tose srityse drauge su tavimi.

• Parašyk maldą Dievui;

• išsakyk savo poreikius;

• stebėk, kaip Dievas naudoja tą tiesą tavo gyvenime kiekvieną dieną.

Klaudas (Claude V.King) man papasakojo, ką Jis išgyveno su Dievu, skaitydamas Jo žodį. Vieną rytą, kaip yra įpratęs, jis skaitė Bibliją, pradėdamas nuo 37 Psalmės. Daug kartų jis buvo skaitęs šią psalmę, bet tą rytą Šventoji Dvasia atkreipė jo dėmesį į 21 eilutę: Nedorėliai skolinasi ir negrąžina, o teisusis yra gailestingas ir duoda. Jis buvo priblokštas ir dar kartą perskaitė tą eilutę. Jis prisiminė, kad buvo pasiskolinęs iš savo tėvų 500 dolerių ir pažadėjo atiduoti, kai tik gaus atlyginimą. Praėjo keli mėnesiai, ir jis tą skolą pamiršo. Dievas panaudojo 37 Psalmės 21 eilutę, kad primintų jam apie nesumokėtą skolą. Dar daugiau, Dievas priminė Klaudui, kad tie, kurie skolinasi ir negrąžina, yra nedorėliai. Klaudas pasakė: „Meldžiausi ir prašiau, kad Viešpats man atleistų, o tada išrašiau 500 dolerių čekį ir išsiunčiau jį savo tėvams”.

Šventoji Dvasia prabilo Klaudui per tą eilutę. Jis pamatė tiesą, suprato, kad tie, kurie skolinasi ir negrąžina, Dievo akyse yra nedorėliai. Šventoji Dvasia priminė jam konkrečią situaciją, kur ši eilutė labai jam tiko, ir apkaltino jį dėl nuodėmės. Klaudas sureagavo į tai ir atsakė Viešpačiui maldoje išpažindamas savo kaltę. Po to jis pritaikė tą tiesą savo gyvenime: sumokėjo skolą ir susitaikė su tėvais bei Viešpačiu.

Priimk, paklusk ir patirk

Dievas nori, kad niekas tau netrukdytų vystyti meilės santykių su Juo. Kai Dievas kalba tau per Žodį, nepaprastai svarbu, kaip tu atsakysi, kaip reaguosi. Mes turite gyventi pagal tiesą. Klaudo atveju tai pasireiškė taip:

• jis sutiko su tiesa – tie, kurie skolinasi ir negrąžina, Dievo akyse yra nedorėliai;

• jis sutiko, kad tiesa labai tiko jam konkrečiu atveju, iškilusiu jo atmintyje.

Sutikti su Dievu reiškia išpažinti nuodėmes. Išpažinti nuodėmes reiškia pripažinti, kad esi nusidėjęs. Tačiau tam, kad sutiktum su Dievu, turi pasikeisti tavo supratimas – jis turi sutapti su Dievo supratimu.

Klaudas žinojo, kad, jeigu nesumokės skolos, Dievo akyse jis liks nedorėlis. Štai kur reikalaujama paklusnumo. Norėdamas paklusti tam, ką Dievas jam pasakė per Bibliją, Klaudas turėjo grąžinti skolą.

Nepakanka vien tik pradėti mąstyti pagal Dievo apreikštą tiesą. Svarbu ir paklusti tai tiesai. Tuomet patirsite žymiai artimesnį ir nuoširdesnį bendravimą su Dievu. Visuomet apreikštą tiesą susiek su tuo, kokį Dievą tu pažįsti, su savo santykiais su Juo.

Robertas Sandersas buvo stomatologas viename Teksaso valstijos mieste. Jis pradėjo suvokti, kad Dievas šaukia jį į tam tikrą tarnavimą, susijusį su misijomis, – galbūt nori, kad jis būtų pastorius. Laikui bėgant šis Dievo pašaukimo suvokimas vis stiprėjo. Jo žmona, Geil, nejautė Dievo pašaukimo būti pastoriaus žmona, todėl jie toliau meldėsi ir ieškojo Dievo nurodymų.

Tuo laiku jų pastorius Džeimsas Gofortas gavo kvietimą vykti į Niujorko valstiją dirbti su kitais pastoriais vienoje asociacijoje – Niujorke žmonės prašė jo vadovauti vyrų maldų susirinkimams. Jis atsisakė, bet pasiūlė važiuoti ten Robertui ir dar dviems asmenims. Ten nuvykus, maldos susirinkimo metu, keletas žmonių priėjo prie Roberto ir pasakė: „Mūsų mieste nėra stomatologo. Kodėl jums nepersikrausčius ir netapus mūsų gydytoju?” Kiti sakė: „Mes neturime pastoriaus. Kodėl jums nepersikėlus pas mus ir netapus mūsų ganytoju?” Robertas suprato, kad tie žmonės norėjo, jog jis ir dar du apmokyti bažnyčios vadovai kraustytųsi į Niujorką.

Kai Robertas grįžo namo, po kurio laiko bažnyčioje buvo surengtas „Dievo patyrimo savaitgalis” –  visa bendruomenė ieškojo ir studijavo, kaip patirti Dievo artumą.

Šeštadienį, truputį po vidurnakčio, pabudo Roberto žmona Geil, nes jos galvoje skambėjo žodžiai: „Evangelijos pagal Luką 4 skyrius”. Ji neprisiminė, apie ką buvo rašoma tame skyriuje, bet pažadėjo Viešpačiui perskaityti jį, kai tik atsikels. Tačiau užmigti ji negalėjo, tad,  užuot laukusi, kol užmigs, ji nusprendė perskaityti tą skyrių.

Tą rytą Viešpats kalbėjo Geil per Bibliją. Skaitydama Dievo žodį ji suprato, kad net Jėzus turėjo palikti savo gimtinę, kad skelbtų gerąją Dievo karalystės naujieną kitiems miestams. Ji suprato, kad Šventoji Dvasia ragina ją palikti patogumus bei saugius namus ir drauge su vyru vykti tarnauti Viešpačiui. Vėliau, nuėjusi į seminarą, ji paliudijo, ką jai Dievas kalbėjo.

Vienas iš vadovų paklausė: „Kodėl Dievas prabilo jums šiandien, o ne prieš šešis mėnesius ar po šešių mėnesių? Dievas kalba atėjus laikui, tad galbūt Dievas nori, jog jūs vyktumėte į misijas Niujorke?”

Pertraukos metu Robertas paklausė kitų dviejų vyrų, kurie buvo su juo Niujorke ir vedė maldos susirinkimą drauge su juo: „Kai buvome Niujorke, ar kas nors prašė jūsų persikelti ten ir dirbti ar tarnauti bažnyčioje?” Kai abu atsakė neigiamai, Robertas ir Geil dar aiškiau suprato, kad tai Dievas juos veda. Tuomet viena maža bažnyčia viename mieste Niujorko valstijoje pakvietė Robertą būti jų pastoriaus asistentu.

Robertas ir Geil pardavė savo namus ir išvyko toli nuo savo gimtinės Teksaso valstijoje. Tuo metu, kai Robertas atvyko į Niujorką, bažnyčių asociacija meldėsi, norėdama pradėti tarnavimą tūkstančiams amerikos indėnų artimiausiose apylinkėse. Spėkite, kas tapo dantistu tose apylinkėse? Robertas! Taip Dievas toliau vykdė savo planus ir tikslus, norėdamas pasiekti tų apylinkių gyventojus.

Robertas ir Geil buvo užmezgę meilės ryšius su Viešpačiu. Dievas ėmėsi iniciatyvos ir pakvietė juos įsijungti į Jo darbus. Dievas aiškiai kalbėjo jiems per Bibliją, maldą, aplinkybes ir kitus tikinčiuosius. Žinoma, Robertas ir Geil išgyveno ir tikėjimo krizių, bet jie apsisprendė tikėjimu gyventi su Viešpačiu, kuris juos pašaukė.

Šiai šeimai teko daug pakeisti, prisitaikyti, kad prisijungtų prie Viešpaties darbų, bet kai jie Jam pakluso, pradėjo matyti, kaip Dievas veikia per juos, kad žmonės išgirstų Kristaus Evangeliją.

Pamenate, Dievas kalbėjo Geil per Bibliją, – tai buvo atskaitos taškas pažįstant ir vykdant Dievo valią.

Pabaigai

Jei leisite laiką vystydami meilės santykius su Dievu, pradėsite pažinti Jo balsą. Dievas jau davė jums daug įsakymų ir įstatymų, kurie yra užrašyti Jo Žodyje – Biblijoje. Skaitant Šventąjį Raštą, Šventoji Dvasia veiks ir atskleis jums tiesą apie Dievą, Jo tikslus ir kelius. Kai Dievas aiškiai kalba, turite priimti atskleistą tiesą ir paklusti Dievui. Kai paklusite Jam, patirsite, jog Jis veikia jumyse ir per jus, kad įvykdytų tai, ką Jis yra numatęs.

Kaip šiandien patirti Dievą?

Skirkite laiko Dievui ir pasimelskite. Paprašykite, kad Jis primintų jums tai, ką Jis jau buvo kalbėjęs jums per Bibliją. Jeigu rašote užrašus, galite peržiūrėti tai, ką Dievas praeityje yra jums kalbėjęs. Kai prisiminsite, pamėginkite išvardyti ir apibūdinti, ką Dievas yra sakęs. Pamąstykite, ar Dievas yra atskleidęs jums kokią savo Žodžio tiesą, kurios jūs netaikėte savo gyvenime? O gal priėmėte ją, bet dar nepaklusote? Jeigu Jis ragina, priimkite tai ir pakluskite Jam!

Hen­ry. T.Bla­cha­by, Clau­de V.King

Iš kn. „Experiencing God”

vertė Jurgita Tirūnienė

Views All Time
Views All Time
1860
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!