Kunigas, mokytojas, vertėjas. Mokėsi Polocko jėzuitų kolegijoje, įstojo į jėzuitus, 1800-1801 Vitebsko jėzuitų kolegijos vokiečių kalbos mokytojas. 1801 gavo teologijos magistro laipsnį, 1801-1810 jėzuitų kolegijų Mogiliove, Polocke, Oršoje mokytojas. Įšventintas kunigu, Salantuose mokė Gorskio vaikus. 1811 vyskupas Stroinovskis paskyrė Kiemeliškių klebonu. 1811 Vilniaus universitete išlaikęs specialius mokytojo egzaminus, dirbo Vilniaus gimnazijos mokytoju. 1815 profesorius Groddekas pakvietė būti komisijos nariu, ruošiant klasikinius mokyklinius vadovėlius. Tos komisijos pavestas pradėjo rašyti 1822-1825 išspausdintą “Slovnik lacinsko-polski”. 1819 iš Vilniaus universiteto išsiųstas į užsienį, 1821 grįždamas Krokuvoje gavo teologijos daktaro laipsnį, tais pačiais metais-Žemaičių kapitulos narys; Lenkijos vietininko didžiojo kunigaikščio Konstantino iškviestas į Varšuvą, mokyti būsimąjį carą Aleksandrą I, bet paaiškėjus, kad nemoka lenkiškų karinių komandų, grąžintas į Vilnių. 1823 paskiriamas Salantų parapijos klebonu, kur įtaisė medžio rėžyklą, gaminusią paties Čerskio parašytoms knygoms iliustracijas ir šventųjų paveikslus. Gerai pramoko žemaitiškai ir susibičiuliavo su Švėkšnos lietuvių veikėju Jurgiu Plateriu. 1825 Žemaičių vyskupijos atstovas Petrapilio dvasinėje akademijoje. 1831 sukilimo metu buvo apkaltintas mokęs sukilėlius gaminti paraką, buvo suimtas, išvežtas į Vilnių, bet sugebėjo pasiteisinti. Į Salantus negrįžo, ligi mirties gyveno Varniuose.

1810 išleido “Bayki Fedra”, kurias į lietuvių kalbą išvertė ir išleido S.Daukantas. 1815 išspausdino Deržavino odės “Bog” lotynišką vertimą, 1819 žurnale “Dziennik Wilenski” išspausdino “Podroz przez Wilkomiersko powiat”, 1822 – Brauno atlaso, išleisto 1549, Vilniaus vaizdų albumą. Išleido du numerius satyrinio žurnalo, nukreipto prieš Vilniaus “Wiadomošci Brukowe”, 1830 išspausdino pirmąjį Žemaičių vyskupijos istorijos rašymo mėginimą – “Opis Žmudzkiej dyecezyi”, kurio pabaigoje pridėjo savo rėžykloje raižytus Salantų parapijos, Skuodo dekanato ir Žemaičių vyskupijos žemėlapius. Mokykloms buvo paruošęs, bet neišspausdino, Horacijaus lotyniškus tekstus su savo lenkišku vertimu ir graikų kalbos etimologiją.

Palaidotas senosiose Varnių kapinėse.

Views All Time
Views All Time
3310
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!